Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 4. juni 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. juni 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 140 S (2009-2010)
Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Arbeidsdepartementet

Prop. 137 LS (2009-2010)
Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 18 (2009-2010)
Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 139 S (2009-2010)
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 138 S (2009-2010)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter)

Justis- og politidepartementet

Prop. 136 L (2009-2010)
Endringer i panteloven mv.

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2010 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon).
Lovvedtak 52 (2009-2010). Lov nr. 17.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2010 til lov om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven.
Lovvedtak 46 (2009-2010). Lov nr. 18.
Loven trer i kraft 1. oktober 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2010 til lov om endringar i sentralbanklova. Lovvedtak 51 (2009-2010). Lov nr. 19.
Endringene i § 7 trer i kraft 1. juli 2010.
Endringene i § 30 trer i kraft 1. januar 2011.

Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 47 om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 30 nytt annet ledd, samt endring av kapitteloverskriften i kapittel VII, 1. januar 2011.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2010 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 50 (2009-2010). Lov nr. 20.
Loven trer i kraft 1. juli 2010 med unntak av del V som trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2010 til lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova).
Lovvedtak 41 (2009-2010). Lov nr. 21.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2010. 

3.      Forskrifter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.

Fastsetting av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4.      Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 30 annet ledd annet punktum til Finansdepartementet.

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 62 annet ledd tredje punktum til Miljøverndepartementet.

5.      Klagesaker m.m.

Kulturdepartementet

Klage av 3. september 2009 fra Lærdal kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge. Kultur- og kirkedepartementets vedtak 26. august 2009 opprettholdes dermed.

Klage av 15. september 2009 fra Kristiansand Blåkorsforening over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.  Kultur- og kirkedepartementets vedtak 26. august 2009 opprettholdes dermed.

Klage av 18. september 2009 fra Audnedal kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge. Kultur- og kirkedepartementets vedtak 28. august 2009 opprettholdes dermed.

Klage av 8. september 2009 fra Der du bor – Grenland over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge. Kultur- og kirkedepartementets vedtak 28. august 2009 opprettholdes dermed.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør John Petter Opdahl utnevnes til ambassadør i Havanna, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Leif Arne Ulland utnevnes til ambassadør i Vilnius, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevar Cecilie Taule Fjordbakk til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet om samvirkingsløsninger for europeisk offentlig forvaltning ISA (2010-2015).

Kulturdepartementet

Tildeling av 416,7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles.
Kulturdepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Til toppen