Åpner for et direkte fiske på pigghå

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for et direktefiske på pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap.

For første gang siden 2010 åpnes det for et direktefiske etter pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap. Fartøy over 15 meter som fisker med garn og line er tillatt å ha inntil 15 prosent fangst av pigghå. Fartøy over 15 meter som fisker med garn og line får beholde de 2 avregningsperiodene som i dag, og vilkårene for avregningen vil være tilsvarende som i dag. Reguleringen som nå fastsettes er tilsvarende den som gjaldt sist det var åpnet for et direktefiske på pigghå, og da var uttaket av pigghå relativt lavt. Forbudet mot fritidsfiske på pigghå oppheves samtidig.

Siden det ikke er fastsatt en kvote for pigghå og forskriften er tidsubestemt kan det bli nødvendig med innstramminger av fisket etter pigghå dersom uttaket viser seg å bli for høyt.

Kvoteråd på pigghå i 2023

ICES har gitt et kvoteråd på 17 000 tonn pigghå i 2023 i NEAFC området. ICES-rådet gjelder for hele Nordøst-Atlanteren, men kvoten er ikke fordelt på relevante kyststater og internasjonalt farvann. Det er i NEAFCs vedtak vist til at økt biomasse tillater et begrenset fiske på pigghå, men at utviklingen i fisket må følges nært for å sikre fortsatt gjenoppbygging av bestanden.

Havforskningsinstituttet anser det som spesielt viktig å komme raskt i gang med å bygge opp gode tidsserier på fangstdata og på lengde- og kjønnssammensetning i fangstene. Et begrenset direktefiske vil kunne gi langt bedre data på fangst per enhet innsats enn et bifangstfiske.