Forsvarsministerens innlegg i debatten «Fremtidens forsvar - debatt om utviklingen av Forsvaret»

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen innledet 3. februar 2022 i debatten «Fremtidens forsvar - debatt om utviklingen av Forsvaret».

KNM Roald Amundsen. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret
KNM Roald Amundsen. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Forsvarsministerens innledning:

*Sjekkes mot fremføring

Først og fremst, takk for at jeg fikk komme, og for at dere organiserer denne debatten om et viktig tema i en krevende tid.

Storbergets innlegg gjør meg trygg på at forsvarskommisjonens arbeid vil bli relevant, og vi har høye forventninger.

Vi må dra nytte av den totale kompetansen i samfunnet.

Kompleksiteten i trusselbildet krever at militær og sivil side samarbeider enda tettere enn tidligere – jeg håper og tror at forsvarskommisjonen i kombinasjon med totalberedskapskommisjonen bidrar til at vi får sett helheten i utfordringsbildet.

Jeg vil lytte til rådene fra disse og bygge videre på det i den langsiktige utviklingen av forsvarssektoren i og for hele landet.

*

Norge er allerede nå gjenstand for alvorlige og omfattende sikkerhetsutfordringer.

Vi skal ikke nødvendigvis frykte krig i Norge som følge av den russiske styrkeoppbyggingen i og rundt Ukraina.

Men vi må ta innover oss det sikkerhetspolitiske alvoret i Europa og hvordan det angår oss.

Norges sikkerhet kan ikke tas for gitt, og vi kan ikke sikre den alene.

Samtidig må vi selv kunne opprettholde tilstrekkelig kontroll og innflytelse i våre nærområder.

Norge må ha et forsvar som evner å svare når vi må, og som legger til rette for at allierte kan støtte oss når dette kreves.

Derfor må vi ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egne kapasiteter på land, i luft, på sjø og i det digitale rom.

Samtidig ser vi utfordringer i gjennomføringen av den vedtatte langtidsplanen, noe vi må håndtere for å ha et forsvar som løser sine oppgaver på kort og lang sikt.

*

Vi vil

  • Prioritere å styrke nærværet og kampkrafta i nord
  • Videreutvikle forsvarskonseptet, altså hvordan vi skal forsvare Norge
  • Forsterke det nordiske samarbeidet
  • Vi vil prioritere å innfase viktige strategiske kapasiteter
  • Vi skal ta vare på folka vi har, og øke personell til den operative strukturen
  • Vi skal styrke HV og ha tilstedeværelse i hele landet

*

Storberget nevnte endringstakt og teknologi. Norsk sikkerhet vil kunne utfordres i alle domener. Forsvarssektoren må fremover evne å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, vi må styrke totalforsvaret og evnen til å håndtere sammensatte trusler. I tillegg skal vi tydeliggjøre våre ambisjoner og tiltak for å møte klimaendringer.

Denne regjeringen vil satse på den nasjonale evnen og forsterke det flernasjonale samarbeidet og vi legger opp til en bærekraftig utvikling av forsvarssektoren hvor det er samsvar mellom ambisjon, struktur og økonomi.

Denne regjeringen vil sørge for at Norge både på kort og lang sikt har evne og vilje til å forsvare våre verdier.

 

Debatten kan sees her: https://m.facebook.com/events/2948757362120806?_rdr