Statsbudsjettet 2023

Styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil ha et trygt arbeidsliv for alle, og foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde, mann som går på arbeidsplass.
Foto: Plainpicture/ NTB

Regjeringen har som mål å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og har nylig lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Den styrkingen regjeringen nå foreslår i budsjettet, vil gi midler til gjennomføring av flere av tiltakene i handlingsplanen.

– Det viktigste vernet mot at useriøse arbeidsforhold får bre om seg, er at vi har et organisert arbeidsliv hvor arbeidstakerne har hele faste stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Midlertidig ansettelse og bruk av innleie skaper økte forskjeller og utrygghet, og regjeringen har derfor foreslått flere viktige innstramminger i regelverket på disse områdene. Dette er også viktig for de seriøse bedriftene, slik at de kan konkurrerer på like vilkår.

En viktig del av regjeringens satsning er en betydelig styrking av Arbeidstilsynet, slik at de kan følge opp at virksomhetene følger reglene.

– Innskjerpingene i regelverket vi har foreslått, blant annet på innleieområdet, krever at vi følger opp med tilsyn og kontroll. Dette er viktig for at vi ikke skal komme i en situasjon hvor arbeidstakere blir utnyttet og seriøse virksomheter taper oppdrag og kunder til de useriøse aktørene, sier arbeids- og inkluderingsministeren.  

I tillegg til styrkingen av Arbeidstilsynet foreslås også økt bevilgning til Petroleumstilsynet, tilskudd til Fair Play Bygg og midler til forbedret veiledning og informasjon knyttet til seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser. Myndighetene vil også samarbeide med partene om å styrke det organiserte arbeidet.