Statsbudsjettet 2023

Lanserer ny ungdomsgaranti for å få flere unge i arbeid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid.

Tre ungdom og en voksen mann jobber på verksted.
Foto: Maskot/ NTB

– I budsjettet for 2023 prioriterer regjeringen unge som står utenfor arbeid og utdanning. Ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Nå følger vi opp med å foreslå en bevilgning på 175 millioner kroner til innføringen av en ny ungdomsgaranti i regi av NAV.

Mange unge som står utenfor arbeidslivet, har sammensatte problemer. Dette kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne og psykiske lidelser eller andre helseproblemer. Samtidig har kompetansekravene i arbeidslivet økt. 

Bevilgningen skal brukes til å ansette betydelig flere veiledere ved NAV-kontorene, slik at unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid får tettere oppfølging.

Blant annet skal en fast kontaktperson bidra til å bedre koordineringen mellom ulike instanser, som for eksempel mellom NAV, helsetjenestene og utdanningssek­toren. Hyppige møter med veilederen skal gi rom for å bygge tillit, avklare behov og finne frem til mulige løsninger

– Ungdomsgarantien kan bidra til at flere unge som står utenfor arbeidslivet får hjelp til å komme i jobb. Lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft kan gi oss ekstra drahjelp i dette arbeidet, sier Mjøs Persen.