Deltakerforskriften for 2023 er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

- Det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene. Reglene som gjaldt i 2022 blir derfor i all hovedsak videreført i 2023, men med noen justeringer for åpen gruppe, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Endringene i deltakervilkårene for åpen gruppe er som følger:

  • Innføring av krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. Videreføring av eierskapskravene i åpen gruppe i øvrige fiskerier. Eierkonstellasjoner uten en enkelt majoritetseier som drev fiske i åpen gruppe i 2022, vil likevel kunne fortsette dette fisket som en overgangsordning i 2023. Det legges opp til at en i høringen av deltakerforskriften for 2024 vil drøfte hvorvidt overgangsordningen skal avvikles eller videreføres i enda ett år.
  • En viss oppmykning i adgangen til å tildele leiefartøytillatelse i åpen gruppe ved havari/forlis.
  • Innføring av dispensasjonsadgang for fartøyeiere under videreutdanning, fra kravet om at eier må stå om bord i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  • Oppheving av unntaket fra manntallskravet i brislingfiske i åpen gruppe ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk

Fotnoter

Åpen gruppe

I en åpen gruppe i fiskeriene er det ikke nødvendig å ha deltakeradgang/konsesjon for å delta. Fartøyene i en åpen gruppe tildeles kvote i mange viktige kvoteregulerte fiskerier, som blant annet torsk, sei og hyse nord for 62 grader nord, NVG-sild (norsk vårgytende sild), makrell og kongekrabbe. Det er åpen gruppe i torskefisket i nord som er den største åpne gruppen. Åpen gruppe ble tidligere kalt gruppe II.