Education at a Glance 2023

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene på blant annet bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Rapporten omfatter indikatorer for alle utdanningsnivåene fra barnehage til høyere utdanning. Hovedtema i år er yrkesfaglig utdanning. I tillegg er det gjennomført en egen spørreundersøkelse om tiltak for flyktninger fra Ukraina. Sammen med rapporten publiseres et landnotat («Country Note») for hvert land og en overordnet beskrivelse av yrkesfaglig utdanning, Spotlight on Vocational Education and Training.

Noen hovedfunn

  • 21 prosent av norske 25-34 åringer har yrkesfaglig utdanning på videregående eller fagskolenivå som sin høyeste utdanning. Dette er under Gjennomsnittet, på 35 prosent for EU-landene. Finland ligger godt over gjennomsnittet med 38 prosent, men også Danmark (26 prosent) og Sverige (23 prosent) har flere fagarbeidere enn Norge.

  • Omtrent halvparten av norske elever begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, men bare 45 prosent av de som begynner på yrkesfag fullfører. Norge skiller seg ut ved at 25 prosent av elevene som begynte på yrkesfag hadde fullført et studieforberedende utdanningsprogram etter normert tid pluss to år. En av fire elever hadde ikke fullført utdanning etter to år og var ikke lenger i noen utdanning. Blant de europeiske landene som har levert data til denne indikatoren er det kun Norge og Latvia som har en betydelig andel elever som skifter fra yrkesfaglig til studieforberedende programmer.

  • Gjennomføring i videregående opplæring er lavere på yrkesfag enn på studieforberedende utdanningsprogram i alle OECD-land med unntak av Brasil. Norge ligger godt over gjennomsnittet for fullføring på normert tid på studieforberedende, men godt under snittet for yrkesfag. Ser man på fullføring etter normert tid pluss to år ligger Norge omtrent på OECD-snittet, totalt sett.
  • Norge har relativt få unge utenfor arbeid og utdanning. 7,1 prosent av unge i alderen 18-24 i Norge sto utenfor utdanning og arbeid i 2022. Gjennomsnittet I OECD landene er 14,7 prosent.

  • 25-34 åringer med yrkesfaglig utdanning tjener 24 prosent mer enn de som ikke har fullført videregående og 6 prosent mer enn de som har fullført studieforberedende som høyeste utdanning. 

  • I Norge har 16 prosent av 25-34 åringene fullført mastergrad. Dette er samme andel som i Sverige, mens i Danmark er andelen 20 prosent og i Finland 15. Gjennomsnittet for OECD er 15 prosent og i EU (25) 19 prosent.

  • Kvinneandelen blant studentene er høy både i Norge og andre land. Unntaket er MNT-fag, der andelen kvinner blant nye studenter i gjennomsnitt bare er 31 prosent. I Norge er kvinneandelen på naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 34,6 prosent.

  • Barnehagedekningen i Norge er høy. Norge skiller seg spesielt fra andre OECD-land med høy deltakelse blant de yngste barna. 94 prosent av norske to-åringer går i barnehage, mens gjennomsnittet for OECD er på 43 prosent. Andelen i henholdsvis Sverige og Danmark er 92 og 87 prosent.