Eksport av forsvarsmateriell i 2022

Regjeringen legger i dag fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. I 2022 eksporterte norske bedrifter våpen, militært utstyr, tjenester og teknologi for nær ni milliarder kroner, mot nær åtte milliarder i 2021.

Medlemslandene i Nato er fortsatt de som mottar mest forsvarsmateriell fra Norge. I 2022 mottok Nato og andre nærstående land cirka 57 prosent av våpen og ammunisjon eksportert fra Norge, og 93 prosent av annet militært materiell.

– Eksportverdiene vil alltid variere naturlig fra år til år. Det skyldes blant annet større, flerårige kontrakter og valutasvingninger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– En robust norsk forsvarsindustri er avgjørende for vår forsvarsevne og beredskap, og skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. I dagens situasjon med en angrepskrig i Europa er dette særlig viktig. Å levere varer og tjenester internasjonalt sikrer at industrien fortsetter å være levedyktig og i front teknologisk. Samtidig er en streng eksportkontroll en ufravikelig forutsetning. Det er fordi at våpen ikke skal komme på avveie og for at vi skal kunne beskytte teknologien vår, sier utenriksminister Huitfeldt.

Det er lagt fram meldinger til Stortinget om omfanget av eksport av forsvarsmateriell fra Norge siden 1997. Samtidig som antall bedrifter som selger våpen og annet forsvarsmateriell til utlandet har økt markant, blir også stadig flere aktører i Norge berørt av eksportkontroll.

Regjeringen legger stor vekt på å videreføre linjen med høy grad av åpenhet både om eksport av forsvarsmateriell og om hvordan Utenriksdepartementet praktiserer retningslinjene.

Årets melding til Stortinget gir informasjon om den faktiske eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Det redegjøres også for eksportkontrollregelverket, vedtakene i Stortinget som setter rammen for våpeneksporten fra Norge og hvilke retningslinjer som gjelder for å behandle lisenssøknader.

Eksporten i 2022 – nøkkeltall og fakta

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell mv. i 2022 var om lag 8,9 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksporten av våpen, annet militært materiell og flerbruksvarer til militær sluttbruk cirka 7,7 milliarder kroner i 2022, mot om lag 6,3 milliarder kroner i 2021.

Salg av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) utgjorde cirka 6,5 milliarder kroner, og annet militært materiell (såkalt B-materiell) cirka 800 millioner kroner.  Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk, for eksempel kommunikasjonsutstyr og sensorer, utgjorde cirka 450 millioner kroner. I tillegg kommer eksporten av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, gjennomføring av reparasjoner, teknologioverføring og formidling på om lag 1,1 milliarder kroner i 2022.

I 2022 avslo Utenriksdepartementet 18 søknader om eksportlisens.