Endrer reglene for valg til Longyearbyen lokalstyre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen innfører krav om tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Da Longyearbyen lokalstyre ble opprettet i 2002, ble samme styringsmodell innført i Longyearbyen som i lokalsamfunnene på fastlandet. Men siden Longyearbyen skiller seg fra fastlandskommunene på flere områder, ble det allerede den gang understreket at lokalstyreordningen måtte evalueres løpende.  

Ved innføringen av lokalstyret hadde størstedelen av befolkningen i Longyearbyen tilknytning til fastlandet. De senere årene har det likevel vært en betydelig tilflytting direkte fra utlandet, siden utlendingslovgivningen ikke gjelder for Svalbard.  

– Tilknytning til fastlandet bidrar til at de som til enhver tid forvalter dette samfunnet har god kjennskap og forståelse av svalbardpolitikken og de rammene som gjelder for Svalbard. Derfor innfører nå regjeringen krav om tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Svalbardpolitikken setter egne rammer for lokalsamfunnet, blant annet når det gjelder tjenester og velferdstilbud. Lokalstyrets formål er å sikre rasjonell og effektiv forvaltning av fellesinteressene innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, og lokalstyret forvalter på denne måten også interesser av nasjonal verdi.  

Longyearbyen lokalstyre har heller ingen egen beskatningsmyndighet, og skattenivået ellers er lavt. Det overføres derfor betydelige midler fra fastlandsøkonomien til driften av tjenestetilbud og infrastruktur. Innbyggere med fastlandstilknytning vil dermed ofte ha bidratt til denne finansieringen. Kravet om fastlandstilknytning må også ses i lys av dette.  
Forslaget var på høring høsten 2021, og endringene i forskriften er vedtatt ved kongelig resolusjon. 

– Regjeringen har her foretatt en grundig vurdering, og kommet til at endringene er nødvendige, sier justis- og beredskapsministeren.  

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 14. mai 2007 nr. 506 om lokalstyrevalg i Longyearbyen