Høring – endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av valgbarhets- og stemmerettsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre. Forslaget går ut på at det for andre enn norske statsborgere, stilles krav om tre års botid i en norsk kommune for å kunne ha stemmerett og være valgbar til Longyearbyen lokalstyre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2021

Vår ref.: 21/3701

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av valgbarhets- og stemmerettsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre. Forslaget går ut på at det for andre enn norske statsborgere, stilles krav om tre års botid i en norsk kommune for å kunne ha stemmerett og være valgbar til Longyearbyen lokalstyre.

I dag er det mulig for utenlandske statsborgere å bli valgt som medlem i Longyearbyen lokalstyre og ha stemmerett ved valget dit, uten å ha noen form for tilknytning til det norske fastlandet. Tre års botid i Longyearbyen er tilstrekkelig.

De fleste som bodde i Longyearbyen på tidspunktet for opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre, hadde tilknytning til en fastlandskommune. Dette er ikke lenger tilfelle. De senere årene har det vært en økende grad av tilflytting til Longyearbyen direkte fra utlandet, og det er nå et større innslag av innbyggere som ikke har tilknytning til det norske fastlandet. Befolkningssammensetningen er derfor en annen nå enn da lokalstyret ble opprettet. Dette har gjort det naturlig å vurdere om de rammene som i sin tid ble lagt for valg til lokalstyret, fremdeles er hensiktsmessige.

Departementet mener at det i lys av denne utviklingen er grunn til å foreta noen justeringer for å ivareta behovet for tilknytning mellom Longyearbyen og fastlandet. Vi foreslår på denne bakgrunn en endring i regelverket, slik at botid i Longyearbyen ikke lenger teller som selvstendig kriterium for valgbarhet og stemmerett.

Det foreslås også en oppdatering av reglene for valg av meddommere m.m. i Svalbardloven § 11.

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at endringene får virkning for lokalstyrevalget 2023.

Frist for høringssvar er 25. oktober 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Øystein Mortensen
ekspedisjonssjef
                                                                                Ingegjerd Nordeng
                                                                                seniorrådgiver

Departementene

Institutt for samfunnsforskning
KS (kommunesektorens organisasjon)
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen/Sivilombudet
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Valgdirektoratet

Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen lokalstyre
Svalbard Næringsforening
Sysselmannen/Sysselmesteren på Svalbard
UNIS (Universitetssenteret på Svalbard)
Partiene på Svalbard