Revidert nasjonalbudsjett

Endringar i organiseringa av sentral helseforvaltning

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa gjennomfører endringar i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltninga. Ein tar sikte på at endringane blir sett i verk 1. januar 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet har føretatt ein gjennomgang av den sentrale helseforvaltninga og vurdert behov for justeringar i dagens organisering.

Effektiv ressursbruk og avklarte roller

Føremålet med endringane er effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatane, samt ei meir føremålstenleg og samordna etatsstyring frå departementet si side.

I tillegg skal endringane bidra til betre støtte til kommunane, betre tilrettelegging for digitalisering og styrka helseberedskap.

Organisatoriske tiltak for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik er nærmare skildra i revidert nasjonalbudsjett for 2023 (PDF, s. 100–102). Der er også vidare utgreiingsbehov omtalt.

Betre rusta

– Endringane i den sentrale helseforvaltninga vil gjere oss betre rusta til å oppnå regjeringa sine målsettingar i helsepolitikken, og styrker sektoren i møte med dagens utfordringar, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren presiserer vidare at føremålet med omorganiseringa ikkje er å redusere den totale ressursbruken, men å oppnå gevinstar som:

  • Betre støtte til kommunane
  • Betre utnytting av helsedata
  • Tettare kopling mellom digitaliseringsarbeidet og tenesteutviklinga
  • Styrke forsyningssikkerheita for legemiddel og medisinsk utstyr
  • Betre grunnlaget for avgjerder for innføring av legemiddel og medisinsk utstyr
  • Betre samspel mellom folkehelsearbeidet og arbeidet i helse- og omsorgstenestene

Tett samarbeid

Gjennomføringa av endringane vil bli prosjektorganisert i Helse- og omsorgsdepartementet og blir leia av Jan Fredrik Andresen, avtroppande direktør i Statens helsetilsyn. Andresen tiltrer i stillinga som spesialrådgjevar i departementet 15. mai. 

– Eg er svært fornøgd med at Andresen har takka ja til å leie dette arbeidet. Etter meir enn 10 år som direktør i Statens helsetilsyn tar han med seg uvurderleg kunnskap og kompetanse om helse- og omsorgssektoren, seier Kjerkol.  

Endringane i organisering, rollar og ansvar blir gjennomførte innanfor ei uendra samla budsjettramme og i tett samarbeid med dei aktuelle etatane.

Oppdatert med mandat for gjennomføring av endringar i den sentrale helseforvaltninga 28. juni.