Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Kunnskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Kunnskapsdepartementet sitt ansvarsområde.

Endringer i barnehageloven

Stortinget vedtok i juni 2021 flere endringer i barnehageloven som trer i kraft 1. januar 2023. Det innføres blant annet krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, at de som hovedregel ikke skal drive eller eie annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagedriften og en meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Departementet har fastsatt en ny økonomiforskrift til barnehageloven som trer i kraft 1. januar 2023. Den nye økonomiforskriften er tilpasset de nye lovreglene i barnehageloven og støtter opp under formålet med lovendringene. Forskriften inneholder blant annet krav til regnskap, rapportering, tilleggsvirksomhet og gjennomføring av meldeplikten.

Endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte 5. oktober 2022 nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med den årlige justeringen.

Departementet har fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. Det er også fastsatt nye nasjonale satser for kapitaltilskuddet. Alle kommuner skal bruke de nasjonale satsene når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager.

Ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån

Kunnskapsdepartementet fastsatte 16. desember 2022 ny forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån (tilbakebetalingsforskrifta). Dette har tidligere vært en årlig forskrift, men den nye forskriften vil ligge fast for flere år.

Endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter

Kunnskapsdepartementet foreslo i Prop 74 L (2021-2022) endringer i flere bestemmelser i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven. Forslagene gikk ut på å overføre oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, utenlandsk fagskoleutdanning og utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og innføre en lovhjemmel for etablering av en felles klagenemnd for vedtak om godkjenning av utenlandsk opplæring og utdanning. Endringene trer i kraft 1. januar 2023.