Endringer i Statsobligasjonsunntaket for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det følger av mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank at Statens pensjonsfond utland (SPU) i visse tilfeller kan avskjæres fra å investere i rentebærende instrumenter utstedt av enkelte stater. Det er også et kriterium i de etiske retningslinjene for fondet som omhandler salg av våpen eller militært materiell til stater omfattet av dette såkalte statsobligasjonsunntaket.

SPU er ikke et utenrikspolitisk instrument. Statsobligasjonsunntaket benyttes kun i unntakstilfeller der departementet har avskåret slike investeringer på bakgrunn av at det er vedtatt særlig omfattende FN-sanksjoner, eller andre internasjonale tiltak av særlig stort omfang rettet mot et bestemt land og Norge har sluttet opp om tiltakene.

Ettersom internasjonale sanksjoner og tiltak endres over tid, må det jevnlig vurderes hvilke stater som skal omfattes av unntaket. Slike vurderinger gjennomføres i samråd med Utenriksdepartementet, som er nærmest til å vurdere hvilke internasjonale tiltaks- og sanksjonsregimer som anses som særlig omfattende og Norge har sluttet opp om.

Finansdepartementet har basert på Utenriksdepartementets vurderinger kommet til at Syria og Nord-Korea fortsatt skal omfattes av statsobligasjonsunntaket og at Russland og Hviterussland legges til.

Norges Bank og Etikkrådet er orientert om beslutningen.

Det vises for øvrig til at regjeringen i lys av krigen i Ukraina har besluttet å fryse og gjennomføre nedsalg av alle SPUs investeringer i Russland og besluttet at fondets investeringsunivers ikke lenger skal omfatte Russland, innbefattet finansielle instrumenter, fast eiendom, infrastruktur og kontanter.

Les mer: