Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

Partene i jordbruksoppgjøret har i dag hatt møte og blitt enige om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene. Bestillingen fremgår av vedlagte protokoll.

Protokoll fra møte mellom jordbruksavtalepartene onsdag 1. november 2023:

Jordbruksavtalepartene ber med dette Budsjettnemnda for jordbruket om å gjøre endringer i tallgrunnlaget for forhandlingene i 2024.

Partene ber om at nemnda gjør endringer i sektorregnskapet totalkalkylen til bruk i forhandlingene, med utgangspunkt i forslaget til modifisering av totalkalkylen fra Grytten-utvalget (NOU 2022: 14), slik at:

  1. Kalkylen beregnes etter vanlige regnskapsprinsipper
  2. I større grad blir et regnskap for det aktive jordbruket

Det innebærer, så langt det finnes datagrunnlag:

  • å beregne kapitalslitet etter historisk kostnad og benytte nominell rente på gjeld
  • å inntekts- og kostnadsføre jord- og melkekvoteleie og redusere kapitalen til det aktive jordbruket
  • å kostnadsføre innleid arbeidskraft og redusere arbeidsforbruket tilsvarende

Det legges ellers til grunn at nemnda på vanlig måte forbedrer og oppdaterer kalkylen som en del av sitt årlige oppdrag.