Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

Landbruks- og matministerens har i dag tatt initiativ til at avtalepartene i jordbruksoppgjøret møtes med sikte på å be Budsjettnemnda for jordbruket om å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbrukshandlingene. Hensikten er at sektorregnskapet totalkalkylen i større grad skal bli et regnskap for det aktive jordbruket, med utgangspunkt i forslaget til modifisering av totalkalkylen fra Grytten-utvalget (NOU 2022: 14).

Hensikten med grepet vi nå tar er å følge opp inntektsutvalgets (Grytten-utvalget) forslag om endringer i tallgrunnlaget. Dette var forslag som også hadde stor oppslutning i høringen. Det er viktig å få dette på plass nå slik at det kan legges til grunn for jordbruksoppgjøret til våren. Samtidig blir det arbeidet videre med en opptrappingsplan for inntekt i jordbruket, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.