EU-kommisjonen ber om innspill til revisjon av regler om makroreguleringen av banker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen har publisert en høring hvor den ber om innspill til en revisjon av rammene for makroregulering av banker i det europeiske kapitalkravsregelverket.

Virkemidlene i makroreguleringen er ment å redusere systemrisiko som oppstår i samspillet mellom finanssystemet og resten av økonomien eller mellom ulike deler av finanssystemet. EU-kommisjonens høring består av en generell forespørsel om relevant informasjon («call for evidence») og et målrettet spørreskjema («targeted consultation»). Innspillene vil danne grunnlag for Kommisjonens videre arbeid med mulige nye regler om makroregulering av banker. Det er åpnet for tilbakemelding frem til 18. mars 2022.

Høringen er åpen for alle, og retter seg særlig mot organisasjoner som representerer brukere av finansielle tjenester, tenketanker og akademikere, nasjonale regulerings- og tilsynsmyndigheter, banker og andre finansinstitusjoner og EU-institusjoner.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 28. februar 2022. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no

Les mer: