Finansdepartementet har gitt innspill til EU-kommisjonens høring om makroregulering av banker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har besvart en høring om rammene for makroregulering av banker i det europeiske kapitalkravsregelverket.

Virkemidlene i makroreguleringen er ment å redusere systemrisiko som oppstår i samspillet mellom finanssystemet og resten av økonomien eller mellom ulike deler av finanssystemet. EU-kommisjonens høring består av en generell forespørsel om relevant informasjon («call for evidence») og et målrettet spørreskjema («targeted consultation»).

Finansdepartementet fremhever i høringssvaret blant annet viktigheten av at nasjonale myndigheter beholder tilstrekkelig handlingsrom ved eventuell innføring av nye regler, slik at reguleringen kan tilpasses nasjonale forhold, samtidig som det legges til rette for likest mulig krav for alle banker som opererer i samme marked. Videre viser departementet til at endringene i kapitalkravsregelverket etter den globale finanskrisen har styrket det norske og europeiske finanssystemets motstandsdyktighet i møte med systemrisiko og kriser.

Les mer: