– Flere ansatte i Forsvaret

Krig er igjen en realitet i Europa. 24. februar representerer et historisk vendepunkt, for oss og for verden. Mens Berlinmurens fall markerte starten på en epoke fylt av håp, markerer Putins angrepskrig mot Ukraina starten på en epoke fylt med usikkerhet, uforutsigbarhet og utrygghet.

I møte med en ny sikkerhetspolitisk virkelighet er det nødvendig å tenke nytt og langsiktig om vår sikkerhet. Norge må ha et forsvar som evner å svare når vi må, og som legger til rette for at allierte kan støtte oss når dette kreves. Derfor må vi ha et sterkt nasjonalt forsvar.

Dette gjelder ikke minst på personellsiden. Vi ønsker å øke antallet ansatte i Forsvaret. Samtidig er det vel kjent at vi allerede har utfordringer på personellsiden innenfor enkelte avdelinger og kompetanseområder. I tillegg står vi nå i en situasjon med en historisk lav arbeidsledighet og høy konkurranse i arbeidsmarkedet. Det gjør det krevende for alle virksomheter å rekruttere og beholde personell.

Jeg er derfor glad for at Forsvaret har igangsatt flere initiativer for å møte utfordringene på personellsiden. Dette omfatter blant annet et arbeid med sivil akkreditering av deler av Forsvarets interne utdanningsløp, og tydeliggjøring av Forsvarets karriereveier. Forsvarsdepartementet har også igangsatt et prosjekt som skal se på forbedringer av dagens lønns- og insentivsystem, og her deltar også arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren.

Vi skal utdanne flere, men vi må også ta vare på og beholde det personellet vi allerede har. Vi har derfor satt i verk flere tiltak, blant annet knyttet til bofasiliteter. Jeg er opptatt av at Forsvaret skal være en god og trygg plass å være, både for våre ansatte og soldater i førstegangstjenesten. Det er viktig at Forsvaret klarer å holde på kompetanse over tid. Mange av løsningene på disse utfordringene ligger hos Forsvaret, og jeg har god dialog med forsvarssjefen om dette.