Foreslår å gi Konkurransetilsynet søksmålskompetanse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å gi Konkurransetilsynet mulighet til å reise søksmål om vedtak fattet i Konkurranseklagenemda.

– I dag kan ikke Konkurransetilsynet prøve Konkurranseklagenemndas vedtak for domstolene. Denne muligheten er det kun foretak som har. Det gir en skjevhet i håndhevingen av konkurransereglene. Søksmålskompetanse vil gjøre at Konkurransetilsynet selv kan avgjøre om viktige og prinsipielle spørsmål skal avklares i domstolene. Det vil bidra til at konkurransereglene blir håndhevet effektivt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foretak som har fått et vedtak mot seg av Konkurransetilsynet, kan få saken sin behandlet på nytt ved å klage til Konkurranseklagenemda. At Konkurransetilsynet nå gis søksmålskompetanse vil for eksempel bety at de kan ta vedtak fra Konkurranseklagenemda til retten hvis de mener vedtaket bygger på feil forståelse av konkurransereglene.

Forslag til lov om endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

  • I lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger gjøres følgende endringer:

    § 39 fjerde og femte ledd skal lyde:
  • Søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak skal rettes mot staten ved Konkurransetilsynet eller mot det eller de foretakene som er part i saken for  Konkurranseklagenemnda, jf. femte ledd. Søksmål anlegges for Gulating lagmannsrett.
  • Staten ved Konkurransetilsynet kan bare reise søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak i saker om håndheving av konkurranseloven §§ 10 og 11, § 12 tredje og femte ledd, forskrift gitt i medhold av § 14, og EØS-avtalen artikkel 53 og 54.
  • Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Departementet kan gi overgangsregler.