Foreslår å innføre renter på ubetalte overtredelsesgebyrer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil innføre en hjemmel for beregning av renter på ubetalte overtredelsesgebyrer ved brudd på konkurransereglene.

– I dag har ikke Konkurransetilsynet mulighet til å kreve renter av ubetalte overtredelsesgebyrer. Det fører til at konkurransereglene ikke blir håndhevet så effektivt som mulig, blant annet fordi den rentefrie utsettelsen av betalingen kan skape et selvstendig insentiv til å klage, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Brudd på konkurransereglene kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Derfor er det mulig å ilegge gebyrer på inntil ti prosent av et foretaks omsetning. En konsekvens av det, er at overtredelsesgebyrene kan bli veldig store.

Endringer i saksbehandlingsreglene for Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda

I tillegg til en hjemmel for beregning av renter, vil næringsministeren gi lederen i Konkurranseklagenemnda adgang til å delegere behandlingen av mindre og ukompliserte saker enten til Klagenemndssekretariatet, eller til ett enkelt nemndsmedlem.

Næringsministeren vil også fjerne plikten Konkurransetilsynet har til å sende over organinterne dokumenter som tilsynet ikke vil bruke i en klagesak for Konkurranseklagenemnda.

– Disse endringene vil gjøre saksbehandlingen i Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda mer effektiv. En delegasjonsadgang vil for eksempel frigjøre ressurser i Konkurranseklagenemnda til mer krevende saker, sier Vestre.

Næringsministeren foreslår også å endre bestemmelsen som gir Konkurransetilsynet adgang til å unnta dokumenter fra offentlighet i saker som ikke er avsluttet. Dagens regel fremstår uklar. Etter endringen vil det ikke lenger være noen tvil om hvor langt denne bestemmelsen rekker.

​​

  • I oktober 2021 sendte Regjeringen Solberg ut et høringsnotat med forslag til endringer i konkurranseloven. Forslagene handlet i hovedsak om justeringer i saksbehandlingsreglene i Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda. Flere av de forslagene som ble foreslått er til videre utredning i departementet.

  • I tillegg til endringer i konkurranseloven, inneholder proposisjonen mindre endringer i patentloven og i støtteprosessloven.