Fremtidens eldrepolitikk i Norge

Takk for invitasjon til å komme hit til storbykonferansen for å snakke om fremtidens eldrepolitikk i Norge.  Jeg har gledet meg til å komme hit i dag.

Det viktigste utgangspunktet for eldrepolitikk, er at det inngår i all politikk!

Min viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister er å styrke

vår felles offentlige helsetjeneste. I Hurdalsplattformen er prioriteringene klare: Ressursene skal brukes på gode helsetjenester for alle, fremfor privatisering for dem som har råd.

Målet vårt er at alle innbyggere i Norge skal ha tilgang til like gode helsetjenester,avhengig av størrelsen på lommeboken eller adressen du bor på.

Vi mener veien til mål er gjennom tilgang på gode pasientforløp i hele landet, brede folkehelsetiltak, bedre samhandling og gode tjenester til eldre. Og så skal vi selvsagt være bedre forberedt ved neste krise.

La meg begynne å si noe om gode pasientforløp 

Gode pasientforløp

Vi kan være stolte av en helsetjeneste som i større grad enn i andre land når ut til folk, med effektiv og god helsehjelp. Selv om vi ligger i verdenstoppen, har internasjonale undersøkelser pekt på at vi ikke er like gode når det gjelder å ha gode pasientforløp. Sånn kan det ikke være.

Jeg børster derfor støver av begrepet "samhandling" – for vi har enda en vei å gå før vi når målet om å sikre helhetlige pasientforløp med godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

I januar varslet jeg en klar endring i retning på det som har vært nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal nå hete nasjonal helse og samhandlingsplan.

Samhandlingsreformen var en retningsreform – og særlig for sykehusene ble konsekvensene raskt tydelige.

De skriver ut pasienter tidligere, og mange pasientforløp ble penset over til dagbehandling og poliklinisk behandling. Resultatet ble økt kapasitet og kortere ventetider, noe mange har hatt glede av.

Men det førte også til at kommunene fikk helt nye pasientgrupper å ta seg av, og som har medvirke til en overbelastning av fastlegeordninga.

Å få på plass en varig fastlegeordning er en forutsetning for gode pasientforløp. Jeg kan forsikre dere om at jeg tar krisen i fastlegeordningen på alvor. I Hurdalsplattformen slår vi fast at vi skal styrke basisfinansieringen og få på plass ei bærekraftig fastlegeordning som rekrutterer nye leger og sikrer gode allmennlegetjenester over hele landet.

Denne krisen har utviklet seg i mer enn ti år. Det er et sammensatt problem som ikke løses enkelt på et halvt år. Unge leger etterspør forutsigbare rammevilkår og gode fagmiljøer de kan utvikle seg i.

Da jeg ble helseminister i oktober, var jeg tydelig på at utfordringene ikke løses i et revidert budsjett, men gjennom strukturelle grep i de ordinære budsjettene. Det er først i 2023-budsjettet at Støre-regjeringa har lagt alle detaljene. Her vil vi følge opp for å sikre gode allmennlegetjenester over hele landet.

I folkehelsemeldinga som vi skal legge fram neste år, vil vi ta for oss de brede folkehelsetiltakan. Og for meg som sosialdemokrat er utjevning av sosiale helseforskjeller viktig. I folkehelsearbeidet vil vi være avhengig av alle sektorer, at det tenkes folkehelse i alt vi jobber med og ikke minst at vi prioriterer forebygging, både i kommunene, men også i spesialisthelsetjenesten. 

Og her er det utrolig viktig at eldrerådene er aktive med innspill til kommunene, og bidrar i arbeidet for aldersvennlige lokalsamfunn.

Som en del av arbeidet med aldersvennlig Norge og fordi medvirkning fra innbyggerne er viktig i folkehelsearbeidet, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Senteret for et aldersvennlig Norge i oppdrag å bidra til opplæring av eldrerådene, sammen med kommunene og fylkeskommunene. Senteret har samarbeidet med Pensjonistforbundet og KS om opplæringen som vil komme godt med fremover.

Jeg er også glad for at jeg nylig utpekte Berit Brønby som ny leder for Rådet for et aldersvennlig Norge. Hun har lang erfaring som stortingsrepresentant, og bred erfaring fra styrearbeid og påvirkningsarbeid. Hun vil være en resultatorientert og god leder.

Tannhelsetjenester

Tannhelse er også satt på den politiske dagsorden. Målet er en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Første steg var gjennom budsjettforliket med SV før jul. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er styrket i 2022 ved at de frie inntektene er økt. Vi har også styrket rammen til fylkeskommunene slik at de kan tilby tannhelsetjenester til 21- og 22-åringene med 50 prosent egenbetaling. Det er starten på vår opprustning av tannhelsetjenesten.

Det er mer enn 15 år siden tannhelsefeltet ble gjennomgått på en helhetlig måte. For sikre et solid grunnlag for våre grep, skal vi derfor utrede status for tannhelsetjenestene i Norge. Vi setter også ned et utvalg som skal komme med forslag som sikrer at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester. Å forstå hvilke behov som trengs og årskene til ulikt tilbud gjør oss i stand til å lage en politikk som treffer. Det er målet vårt.

Tjenester til eldre

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Derfor har vi i Hurdalsplattformen slått fast en rekke punkter for å gi eldre en trygg og god alderdom.

Den her regjeringen gir rom for å utvikle bedre tjenester, og har allerede i statsbudsjettet i 2022 styrket kommunenes frie inntekter med 2,5 milliarder slik at kommunene får til sammen hele 4,5 milliarder mer Vi vil fortsette å støtte kommunene i arbeidet med å styrke kvaliteten i eldreomsorgen og gi dem verktøy til å muliggjør målene de setter seg, samtidig som vi vrir innsatsen mot nye områder. Det får vi til fordi vi styrker kommunenes handlingsrom og foreslår en rekke tiltak som skal gjøre det bedre å være senior i Norge.

Vi vil gjennomføre en reform med aktivitetsgaranti for eldre, satsing på velferdsteknologi og god ernæring. Vi vil jobbe for en hjemmetjeneste som arbeider forebyggende, og som bidrar til å holde folk friskere, hjelper eldre i aktivitet og gir trygghet i hverdagslivet.

Regjeringen vil at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil. VI har derfor startet arbeidet med en bo-trygt hjemme-reform. Blant annet mener vi at hjemmetjenesten bør organiseres med faste team, og det er et mål at brukerne skal ha én dør inn til kommunale tjenester. Dette er eksempler på mål som skal nås med gode planer og målrettet innsats.

Vi skal også sørge for investeringstilskudd til kommunene så de kan etablere tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser til innbyggerne sine.

 

Kjære alle sammen.

Vi gjør mye på området som dere jobber med, og hvor dere er en viktig premissleverandør. Jeg håper at dere har fått et godt innblikk i våre planer og mål, sammen skal vi løfte eldrepolitikken og sette viktige agendaer fremover.

Tusen takk for meg!