Fugleinfluensa: Økt erstatning

Det vil bli gitt økt erstatning til bøndene for fjørfe som blir pålagt avlivet på grunn av fugleinfluensa.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjørfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjørfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes. Økningen av satsene skal gis tilbakevirkende kraft. De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Borch vil førstkommende fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

Hasteoppdrag til NIBIO om nye satser for fjørfe

Når Mattilsynet fatter vedtak om avliving av dyr, er det forskriftsfestede satser som legges til grunn for beregning av den erstatning produsenten skal få utbetalt. Disse satsene ble sist revidert i 2014. Landbruksdirektoratet fikk i september i år et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utarbeide forslag til reviderte standardiserte satser for alle husdyr.

På grunn av det pågående utbruddet av fugleinfluensa haster det spesielt å få oppjustert satsene som gjelder fjørfe i erstatningsforskriften.  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har derfor fått et hasteoppdrag om raskt å ferdigstille nye satser for fjørfe.

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på fjørfe ved to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sjukdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav.