Fylkesnytt fra Vestfold 1/2014

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt.

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om regionalt næringsprogram.

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om regionalt næringsprogram.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Regionalt næringsprogram er et godt verktøy for prioritering

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015 (RNP) har vært et godt verktøy for bruken av de fylkesvise BU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i 2013. Gjennom partnerskapet som utarbeidet RNP planen ble det valgt ut fem satsningsområder for 2012 – 2015. Oppsummeringen for 2013 viser at midlene er jevnt og godt fordelt innenfor alle fem områdene. 

Fokusområdene er matproduksjon, skog og trebruk, bygdenæringer, kompetanse og omdømmebygging. I Vestfold er det viktig å se på hva som kan øke volumproduksjon. Landbruksrådgivingen og Vestfold Bondelag har fått midler til å jobbe med flere prosjekter.  Innenfor skog og trebruk er fokus på Bygg i tre, utvikling av kai for tømmertransport og praktisk anvendelse av enkeltre og skoglaser. Norges Vel har fått midler til å etablere og innlemme Vestfold i Regional matkultur. Kompetanse er viktig og det er gitt midler til forstudie for å se på muligheten til å etablere fagskole for gartnertekniker og et nytt løp innen videregående skole hvor det jobbes for en 2 + 2 vgs gartner og agronom som skal ende ut i et fagbrev. Det er også gitt midler til å øke interessen for og etablere flere andelslandbruk i Vestfold. 

Kontakt: Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 23 62, e-post: fmvelha@fylkesmannen.no
  

Jordbrukssektoren har involvert seg aktivt i vannforskriftarbeidet

Landbruksforvaltningen i fylket (Fylkesmannen og kommunene) har valgt å være aktive i vannarbeidet da jordbrukssektoren står for det meste av avrenningen til vassdragene og kysten. Med 20 prosent dyrka jord og mange leirvassdrag under marin grense, så bidrar jordbruksarealene med mye avrenning. Konsekvensene kan bli store for jordbruket når det skal settes inn tiltak. Det er derfor viktig å være med å finne og prioritere effektive tiltak med minst mulig kostnader for jordbruket og som går minst mulig ut over matproduksjon.

Dette ser også faglagene og de har derfor deltatt aktivt i arbeidet med tiltaksanalysene høsten 2013. Det har vært stor aktivitet i arbeidsgruppene som har jobbet med vannområdene og mer lokale nedbørsfelt.

Bioforsks modellverktøy Agricat har vært nyttig i tiltaksanalysene for jordbruket.  Agricat viser større avrenning fra jordbruket enn tidligere beregnet. Det skyldes nye høyere nedbørsdata, høye fosfortall i jorda og at grøfterørsavrenning er inkludert i beregningen. I Agricat kan det kjøres scenarioer for forskjellig tiltak. Vi har kjørt 10 scenarioer for å finne de mest effektive tiltakene.

Arbeidet med tiltaksanalysene har bidratt til større innsikt i jordbruksavrenning både innenfor jordbrukssektoren og i andre sektorer. Økt kunnskap bidrar til økt forståelse.

Overvåkningen av vassdragene er styrket med bruk av biologiske parametere. Påvekstalger og bunndyr er forholdsvis stabile samfunn som gir et mer riktig bilde av tilstanden i vannet enn analyser av fosfor og nitrogen. Nye data har sammen med et nytt klassifiseringssystem i 2013 ført til at Numedalslågen, et vassdrag i første planperiode, er oppgradert til god tilstand. Fokuset flyttes nå til sidevassdragene. Ellers er tilstanden i de fleste vassdragene i fylket moderat eller dårlig, så det er store utfordringer framover.

Kontakt: Hilde Marianne Lien, tlf. 33 37 23 71. epost: fmvehml@fylkesmannen.no

Erosjon i sideelv til Lågen.
Erosjon i sideelv til Lågen. (Foto: Hilde Marianne Lien)

 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker

Fylkesmannen i Vestfold er Foregangsfylke for økologiske grønnsaker – produksjon og marked. I prosjektplanen for 2014 -2017 har vi et utvidet mandat med ansvar for kompetanseformidling til andre deler av landet hvor det er eller kan bli aktive økologiske grønnsaksmiljø. Vi har og utvidet arbeidet til å omfatte økning i produksjon av økologiske poteter og økologisk produksjon i veksthus. Vi har engasjert produksjonsveiledere i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells på grønnsaker, Norsk Landbruksrådgiving Viken på potet og Norsk Landbruksrådgiving Veksthus i veksthusproduksjon.

En viktig del av foregangsfylke arbeidet vårt er å redusere sårbarhet i produksjonen ved å involvere flere produsenter i grønnsakområder i Norge for å dekke behovet i markedet, samt avdekke og forsøke å løse flaskehalser ut i markedet for økologiske potet og grønnsaker. En orientering om arbeidet vårt sendes nå til alle fylkesmanns landbruks avdelinger og daglige ledere i Norsk Landbruksrådgivning. 

Mer om foregangsfylket på vår nettside: www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk og mat

Kontakt: Kari Mette Holm, tlf. 33 37 23 67, e-post: fmvekmh@fylkesmannen.no

Poteter.
Poteter. (Foto: ©Melsom VGS)

 

Stor interesse for tilskudd til drenering i Vestfold

Det er stor interesse for drenering i fylket. Vestfold ble tildelt 6,2 millioner kroner til drenering i 2013 og hele beløpet ble innvilget til bøndene i fjor. Interessen ser ut til å være større enn i andre fylker. Det er ingen andre fylker som har innvilget så stor andel av tildelt ramme. 

Tildelingen til fylkene er gjort etter størrelsen på jordbruksarealet der korn-, potet- og grønnsaksarealene er vektet dobbelt av grasarealene. 

Tabellen nedenfor viser andelen av fylkenes tildeling i 2013 som er innvilget til bøndene:

Fylke

Innvilget søknader

Tildeling fylket

Andel

 

Antall

Kr

Kr

innvilget

Østfold

110

4 054 710

11 400 000

36 %

Akershus

96

4 142 745

11 800 000

35 %

Hedmark

439

8 406 130

13 800 000

61 %

Oppland

495

6 279 677

 9 200 000

68 %

Buskerud

91

2 660 540

6 000 000

44 %

Vestfold

142

6 179 720

6 200 000

100 %

Telemark

73

1 046 260

2 500 000

42 %

Aust-Agder

32

403 720

900 000

45 %

Vest-Agder

51

401 910

1 300 000

31 %

Rogaland

171

3 340 070

 5 100 000

65 %

Hordaland

109

1 014 660

1 900 000

53 %

Sogn og Fjordane

146

1 440 260

2 300 000

63 %

Møre og Romsdal

252

3 536 970

4 100 000

86 %

Sør-Trøndelag

414

5 249 798

7 100 000

74 %

Nord-Trøndelag

244

3 366 410

9 800 000

34 %

Nordland

213

3 017 275

4 000 000

75 %

Troms

3

26 110

1 900 000

1 %

Finnmark

1

3 014

700 000

0 %

Sum

3082

54 569 979

    100 000 000

55 %

 

Mange av sakene som er innvilget, er ikke grøftet ennå. Grøfteentreprenørene melder om fulle ordrebøker ut 2014. Kommunene melder om fortsatt stor pågang med søknader. 

Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg.
Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg. (Foto: Jon Randby)

Det er kommunene som behandler disse sakene. Kommunenes landbruksforvaltning har gjort en stor innsats for å informere om tilskuddsordningen og behandle søknader. Mange fryktet at de mange kulturminnene i fylket ville forsinke saksbehandlingen, men Kulturarv har saksbehandlet 26 saker med kulturminner fortløpende. Bare 4 saker er stoppet for videre undersøkelser i løpet av vinteren. 

Landbruksrådgivingen og faglagene har vært aktive pådrivere for økt grøfting. Hvis agronomien skal få et løft, så er god grøftetilstand en avgjørende forutsetning. Redusert jordpakking, årsikre og store avlinger, god utnyttelse av gjødsel og andre innsatsmidler er avhengig av jord med god dreneringstilstand. Det er interessant å registrere at flere års forsøk utført av Bioforsk viser mindre lystgassutslipp fra den godt drenerte jorda enn fra vassjuk jord. Drenering er derfor også et godt miljø- og klimatiltak. Nesten alle midlene i fylket er innvilget til systematisk grøfting. 

Kontakt: Jon Randby, tlf. 33 37 23 65, e-post: fmvejra@fylkesmannen.no 

 

Bestill skogplanter nå

Det ble avvirket 250.000 m3 tømmer i Vestfold i 2013, og ny skog skal være etablert innen 3 år. Naturlig foryngelsen er sjelden tilstrekkelig. Skogeier må plante i tillegg, og det blir behov for 1 millioner granplanter i Vestfold i 2014. 

Skogplanting i Greveskogen.
Skogplanting i Greveskogen. (Foto: ©Melsom VGS)

Våren er den viktigste plantesesongen. Plantingen begynner så fort bakken er fri for snø og tele, og kan fortsette til begynnelsen av juni hvis det er tilstrekkelig fuktighet i jorda. 

Med gode klimatiske forhold og næringsrik jord vokser gras, bringebær, rødhyll mm raskt innover åpne flater i skogen. Skogeiere i Vestfold tilrådes å begynne foryngelsen med planting første våren etter hogst, og ikke vente for å se hvilke treslag om kommer naturlig. Granplantene skal settes der det er best vekstforhold for gran. Etter hvert vil lokale løvtreslag, gran og evt. furu naturlig frø seg som utfyllingstrær på egnete lokaliteter på flatene. Det gir en robust skog som tilfredsstiller skogbrukets miljøkrav om et variert skogbilde. 

Planteskolene tilpasser produksjon av skogplanter etter forventet behov, og det er viktig at skogeier bestiller planter nå i februar for å sikre seg de plantene de trenger til vårplanting.

Skogeiere som ønsker å utføre plantingen selv kan bestille planter direkte fra en planteskole på Østlandet, eller gjennom Viken Skog som både bestiller og formidler planter i hele Vestfold.

Skogeiere som ønsker å sette bort plantekjøp og utplanting kan ta kontakt med Viken Skog, eller andre tømmerkjøpere, for å gjøre avtale om plantebestilling og utplanting. 

Det er skogeiers ansvar å sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 

Kontakt: Ellen A. Finne tlf. 33 37 23 47, e-post: fmveeaf@fylkesmannen.no.