Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 2/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om Norges største økofestival, som arrangeres i Sande i Vestfold siste helg i august.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om Norges største økofestival, som arrangeres i Sande i Vestfold siste helg i august.

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Økofestivalen i Sande

Økofestivalen logoNorges største økofestival med fokus på økologisk mangfold, miljøvennlige produkter og rettferdig handel arrangeres for andre gang i Sande i Vestfold 30. - 31. august.

Det er utarbeidet en handlingsplan for økologisk landbruk i Vestfold. Den tar for seg viktigheten av å skape gode holdninger og bevissthet blant barn og unge når det gjelder mat og kostvaner. Noen av delmålene er blant annet at vi skal ha fokus på barn og unge gjennom samarbeid med skole, barnehager, ungdomsaktiviteter og helsepersonell. En måte er å selge inn økologisk mat der det arrangeres festivaler og liknende for barn og ungdom.

Sande har lenge vært et tyngdepunkt innen økologisk landbruk, og er på landsbasis en av de største og beste på produksjon av økologiske grønnsaker. Med Økofestivalen ønsker de å bidra til å sette Sande i første divisjon når det gjelder fokus på økologiske og miljøvennlige produkter. Festivalens formål er å skape større og mer omfattende forståelse av begrepet økologi & rettferdig handel!

Festivalen er kommersiell og søker å oppnå et stadig bredere spekter av salgsboder og utstillere for å synliggjøre mangfoldet av økologiske og miljøvennlige produkter.
Det være seg matvareproduksjon, makeup, kosmetikk- og kroppspleie, helsekost, klær, interiørdesign, møbler, biler osv.

Vestfold først ut med oppdaterte gårdskart i alle kommuner

7. juli fikk den siste kommunen i Vestfold oppdaterte gårdskart, etter grundig arbeid med rettinger av markslag og eiendomskart i kommunene for å heve kvaliteten i kartene. Vi vil gratulere og takke kommunene for solid innsats i dette arbeidet!

Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et ”kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket” slik det er formulert i jordbruksavtalen i 2002 da dette arbeidet startet opp. Statens landbruksforvaltning pålegger både landbruksforvaltningen og de næringsdrivende innen landbruket å legge nytt kartgrunnlag til grunn ved kontroll av arealopplysningene i søknader om produksjonstilskudd.

Gårdskartprosessen er en grundig retteprosess, der Norsk institutt for skog og landskap først har bidratt til delfinansiering av ortofotoprosjekter, dernest gjennomføres periodisk ajourføring av markslagsinformasjon (DMK/AR5), og så produseres jordregister og gårdskart før dette distribueres til kommunene. Hver kommune sender deretter kart til eiere av landbrukseiendommer i kommunen. Grunneier får på denne måten mulighet til å gi kommunen beskjed om eventuelle feil i kartet. Kommunen retter så feilene. Denne prosessen er nå hele Vestfold ferdig med. Gårdskarprosessen har vart i 6 år - fra vi startet opptak av ortofoto sommeren 2002 til i sommer.

Utfordringen for kommunene er nå å ha gode rutiner på kontinuerlig vedlikehold av kartdataene, for å slippe slike skippertak som denne prosessen har vært i fremtiden.

    
Gårdskart. Foto: Norsk institutt for skog og landskap

Store strukturendringer i jordbruket i Vestfold

Figuren nedenfor viser at antall foretak innen hver produksjon er kraftig redusert de siste ti årene samtidig som produksjonsvolumet delvis har økt.

Halvering av antall foretak (”gårder”) i mange store produksjoner er en stor endring i løpet av ti år. Det er ingen tvil om at landbruket er i sterk utvikling. Denne utviklingen er ønsket for de sentrale jordbruksområdene av landbruksmyndighetene. Vestfold uttrykker det i sin regionale plan for landbruksbasert næringsutvikling. Et av målene er å styrke de volumbaserte produksjonene.

Det er tydelig at virkemidlene i landbrukspolitikken virker. Omstillingsevnen og viljen hos bøndene er kanskje større enn det som er en vanlig oppfatning.

Det finnes mer statistikk over Vestfoldlandbruket på Fylkesmannens nettsider: Fakta om landbruket i Vestold

Norges største lauvtre-trau??

En utmerket representant for Vestfoldlauv, tredreier Vidar Flåteteigen fra Re, har laget et gedigent trau av heltre ask (Fraxinus exelsior). Arbeidet er utført med motorsag, øks og fres. Arbeidet ble utført på Løvøydagen 19.juli på Falkensten ved Horten.

Det arbeides med å få dette godkjent i Guinnes rekordbok som verdens største tretrau.
Trauet er 310 cm langt og 112 cm bredt.

Lauvtrefat. Foto: Trond Schmidt
Lauvtrefat. Foto: Trond Schmidt 

Klima08 - inspirasjon og ideer til handling

Klima- og energikonferansen i Vestfold - Klima 08 holdes 9. september i Sandefjord. Konferansen skal belyse og drøfte sentrale klimaspørsmål og energispørsmål i Vestfold, og hva Vestfoldsamfunnet kan og bør gjøre for å bidra til ei god utvikling.
Kjente personer fra næringsliv, offentlig virksomhet og politikk forteller om utfordringer og muligheter for satsing på klimatiltak.
Det vil bli gjennomført fire klimaverksteder med ulike temaer. Deltagerne kan bidra med ideer til å utvikle konkrete klimatiltak for Vestfold.

Temaene er:

  • transportenergi og planlegging
  • gode energiløsninger som del av by- og tettstedsutvikling og i enkeltbygg
  • hvordan teknologisk utvikling kan bidra til redusert klimagassutslipp
  • hvordan bedrifter og offentlige virksomheter kan utvikle en bevisst holdning og handling i forhold til miljø- og energispørsmål.

Hva bør landbruket i Vestfold gjøre for å bidra til ei god utvikling innen disse temaene?

    Ved i sekker. Foto: Vestfold energiforum
Ved i sekker. Foto: Vestfold energiforum

 

Hva er Vestfolds beste råvarer og matprodukter?

Jakten på "Smaken av Vestfold" skal kåres torsdag 28. august. Finalen holdes i Kjærra Fossepark i Lardal. Vinnerne går videre til den norske finalen i oktober for å kjempe om å bli Norges beste. 
 
På programmet står også NM i potetskrelling, lokal åpning av Geoparken og marked.Logo det noske måltid

Kontaktinfo:
Annette Gjerstad, leder av arrangementskomiteen og oldermann i kokkelauget
Mona Holte, Geoparken
Solveig Haugan Jonsen, Vestfold Bondelag, NM i potetskrelling
Kari Mette Holm, matkontakt, Fylkesmannen i Vestfold