Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

21.11.2007

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Vestfold er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om ekstraordinær erstatning til flomarealer i Vestfold og Buskerud, mat fra Vestfold, østlandsmesterskapet for kokkelærlinger, økt bruk av tre og status for elgstammen i Vestfold fylke.

Fylkesnytt: Landbruksavdelingen i Vestfold er ute med ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder bla artikler om ekstraordinær erstatning til flomarealer i Vestfold og Buskerud, mat fra Vestfold, østlandsmesterskapet for kokkelærlinger, økt bruk av tre og status for elgstammen i Vestfold fylke. 

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har lansert en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Ekstraordinær erstatning til flomarealer i Vestfold og Buskerud 
I en tilleggsprotokoll til jordbruksavtalen ble det forhandlet fram 5 millioner kroner til ekstraordinær erstatning for avlingssvikt i poteter og hagebruksvekster i Vestfold og Buskerud. Det ble bestemt at erstatningen skal gis til de hardest rammede flomarealene langs de store elvene. Erstatningen skal dekke noe mer av avlingstapet som ikke blir dekket av den vanlige erstatningsordningen. 

Flom Brufoss 5. juli 2007. Foto: Johan Christian Haugan
Flom ved Brufoss 5. juli 2007. Foto: Johan Christian Haugan

Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud fikk i oppdrag å lage et felles regelverk. Regelverket som ble utarbeidet i samarbeid med faglagene, er godkjent av Statens landbruksforvaltning. Den ekstraordinære erstatningen blir utbetalt som en fast sats pr dekar flomareal for hver vekst.  

Foreløpige beregninger viser at avlingstapet totalt for alle vekster langs Numedalslågen er på ca 10 millioner kroner i Vestfold. Bøndene langs Lågen vil få dekket halvparten av avlingstapet.  Ordinær erstatning for avlingssvikt er beregnet til ca 3 millioner kroner og ekstraordinær erstatning til 2 millioner kroner.  

Det regnet 350 mm i juni og juli i Vestfold. De største avlingstapene skyldes nedbørskader i poteter, grønnsaker, erter og bønner. Den store nedbøren har dessuten gitt mye kvalitetsskader som den vanlige erstatningsordningen ikke dekker. Men selv om den ekstraordinære erstatningen bare hjelper et mindretall av bøndene som er rammet, så får mange av de som opplevde den dramatiske flommen noe hjelp i en vanskelig situasjon.  

Vestfoldmat.no
Nyhøstede råvarer, fra en gård rett i nærheten. Fulle av smak og næring. Det er kokkens førstevalg. For å gjøre det enklere å finne en lokal produsent, lanserte vi derfor vestfoldmat.no. Vi håper det smaker!

Vestfoldmat.no er oppfølgeren til matkartet som ble lansert i papirversjon i 2006. Vårt mål er å fokusere på mangfoldet av råvarer produsert i Vestfold.  Målgruppen for nettsiden er mange: Matentusiastene, kokkene/kjøkkensjefene, hotell og restaurantene, reiselivet, kulturnæringene, dagligvare med sine produktansvarlige og produsentene. Kort sagt alle som har interesse for matprodukter med tilknytning til Vestfold. 

I tillegg til å finne mange produsenter av ulike produkter og hvor de er tilgjengelige, er vårt mål å legge ut artikler om ulike produkter, produsenter og annet relevant mat stoff. 

       Annonse VestfoldMat   

Østlandsmesterskapet for kokkelærlinger 2007
Lørdag 13. oktober 2007 satt vi lokal mat i fokus og utfordret kokkelærlinger og elever fra videregående skoler (VG2 kokkefag) til en spennende konkurranse. Dette ble gjort for å stimulere til økt bruk av lokalproduserte råvarer og produkter i restauranter. Vi ønsket å sette fokus på rekruttering til kokkefaget og økt kjennskap til lokale produkter allerede på et tidlig stadium i utdanningen. 

Elevkonkurransen ble arrangert samtidig med Østlandsmesterskapet for kokkelærlinger, som i år ble arrangert av Vestfoldkokkenes Mesterlaug og Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag i Vestfold. Fylkesmannens Landbruksavdelinger i Østfold, Oslo og Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark og Oppland inngikk et samarbeid og utfordret elevene fra videregående skoler i de samme fylkene til å delta. Fylkesmannens oppgave i samarbeidet var å sørge for at skolene fikk kjennskap til lokale råvarer i sitt fylke og vi sørget for å stille med produkter til profilering av lokalmat på stand under Østlandsmesterskapet. 

Erfaringen med å samarbeide om et slikt arrangement var svært positive og har gitt grunnlag for videre arbeid, med ytterligere fokus på samarbeid med videregående skoler med restaurant og matfag. Både lærere og elever ved skolene ønsker et slikt samarbeid med Fylkesmannen. Matkontaktene hos Fylkesmannen kan med dette bidra til å øke kjennskapet til lokal mat og matproduksjon i fylket blant de som skal ut i matbransjen seinere.  

Elever fra 5 fylker konkurrerer om å lage den beste maten. Foto: Kar Mette Holm 
Elever fra 5 fylker konkurrerer om å lage den beste maten. Foto: Kar Mette Holm 

VestfoldMat BA
VestfoldMat BA ble stiftet 22.mai 2007 i Tønsberg. 20 foretak er i dag andelseiere, de fleste fra grøntsektoren. Bakgrunn for å danne en slik sammenslutning er behovet for erfaringsutveksling mellom produsenter, bedre utnyttelse av produksjonsapparatet og kapasitet gjennom året og styrke produsentene som aktør i markedet. Arbeidet med å få til et formalisert samarbeid har pågått i flere år og det har vært behov for mange uformelle møteplasser og kompetansehevende kurs for å komme i mål.  FMLA har vært tilrettelegger for å danne VestfoldMat BA, i samarbeid med KSL Matmerk.

Selskapets formål er å representere Vestfold som matregion og arbeide for samlet opptreden i markedet der det er naturlig. VestfoldMat BA skal bistå med omsetning av medlemmenes produkter. Olaf Holm er styreleder i VestfoldMat BA. 

Felles profilering og derav økt salg av Vestfoldmat inn mot storhusholdningsmarkedet er en av oppgavene laget vil starte med. VestfoldMat BA vil også engasjere seg i arbeidet med mat som del av kultur og reiseliv. 

Økt bruk av tre: Tre i lokalsamfunnet - byggeskikk, estetikk og miljø
I samarbeid med lokalt næringsliv og Trebasert innovasjonsprogram leder Fylkesmannen i Vestfold et nytt prosjekt med målsetning å øke bruken av tre i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold.

Under det forrige treprogrammet (2004 – 2006) ble det gjennomført en bedriftsundersøkelse i Vestfold for å kartlegge lokal verdiskapning i verdikjeden fra trelast til byggeplass.

Rapporten viser at industri- og byggebransjer i Vestfold består av et variert og innovativt miljø med flere sterke aktører innenfor markedstilpasset produktutvikling og industrielt byggeri, men at et fåtall av disse tok del i treprogrammet.

Det nyopprettede prosjektet ’Økt bruk av Tre’ skal bidra i kompetanseformidling mellom fagmiljøer, produktutvikling i industrielt byggeri, og være en pådriver i byggeprosesser.

Visjonen er at et allment hevet kunnskapsnivå om tre og trebruk skal føre til økt trygghet og tillitt til tre som byggemateriale.

Prosjektet skal arbeide innenfor tre målområder med underliggende prosjekter:

  • Være pådriver i bygg- og stedsutviklingsprosjekter
  • Bistå i leverandørutviklingsprosjekter og formidle bedriftsrådgivning
  • Legge til rette for kompetanseutveksling mellom fagmiljøer i byggebransjen

Prosjektleder skal samarbeide på nasjonalt nivå med Trebasert Innovasjonsprogram (IN) og TreFokus (Treindustrien / Treteknisk Institutt / skognæring), og med tilsvarende prosjekter i andre regioner. Hovedoppgave er å være pådriver i lokale byggeprosjekter, og bidra lokalt til nettverksbygging mellom fagmiljøer innenfor verdikjeden for tre fra primærproduksjon til sluttbruker.

Prosjektet er et samarbeid mellom skog- industri- og bygningsbransjen, med finansiering fra fylkeskommuner, Innovasjon Norge og fylkesmennene i de 3 fylkene.

Styringsgruppa består av representanter fra Arkitektforeningene, Treindustrien, Skogeierandelslagene, fylkeskommunene, Innovasjon Norge og fylkesmennene i de tre fylkene. 

Kontaktpersoner: 
Fredrik F. Sunde, prosjektleder
Ellen A. Finne, fylkesskogmester

Vestfold-elgen over kneika?
Vestfold hadde sent på 1990-tallet den største tettheten av elg i Norge. Den store tettheten av elg førte til en kraftig slitasje på beitegrunnlaget. Det ga redusert kroppsvekst, forsinket kjønnsmodning og nedsatt kalveproduksjon. I tillegg hadde bestanden en skjev kjønns- og aldersammensetning. 

Undersøkelser viser at dersom de store oksene mangler, vil kuene bli bedekt av unge okser. Dette kan føre til at det fødes flere kukalver enn oksekalver. Mangel på store okser og redusert kroppsvekst hos kyr kan også føre til utsatt brunsttidspunkt og dermed seint fødte kalver som får mindre tid til å øke kroppsvekta gjennom sommeren. 

Etter god innsats fra jegerne har kjønns- og alderssammensetningen i elgbestandene i Vestfold blitt bedre. Dette bør slå positivt ut i årene fremover. Store deler av fylket sliter likevel fortsatt med lav produksjon og kondisjon på elgene, selv om tallene ser ut til å flate noe ut etter flere års reduksjon av bestanden.

For årets jakt anbefalte Fylkesmannen at man skulle øke eller opprettholde fellingskvotene, spare store okser, spare store kyr, ha et forsiktig uttak av ett og et halvt-års okser og ta ut en stor andel små kuer, kalver og ett og et halvt-års kuer. 

Elg. Foto: Fred Ivar Syrstad
Elg. Foto: Fred Ivar Syrstad