Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 2/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med nytt om Vikensamarbeid om landbruksstatistikk.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med nytt om Vikensamarbeid om landbruksstatistikk. Fylkesmennene i Vikenfylkene har startet et samarbeid om å tilgjengeliggjøre og presentere statistikk fra landbruket.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.   

Delprosjekt om skjøtsel av løvskog i prosjekt om grantørke

Prosjektet: ”Dieback in Norway spruce - causality and future management strategies”, er finansiert af Norges Forskningsråd, Skogtiltaksfondet og fylkene rundt Oslofjorden. Det har en lang rekke norske og internasjonale partnere blant universiteter og forskningsinstitusjoner. Det overordnede målet med prosjektet er å avklare årsakene til at gran utviser sviktende sundhet i det sørøstnorske lavlandet - og gjennom det å få et grunnlag for å utvikle metoder i skogdyrkingen som imøtegår problemet.

Grantørke-prosjektet inneholder også et delprosjekt i form af en ”arbeidspakke - WP5”, som har tittelen ”Adaptation of forest management in the lowlands of SE- Norway”. Palle Madsen, Skov og landskap Københavns Universitet, og Ellen Finne, FM Vestfold, er engasjert i prosjektet med ansvar for å gjennomføre WP5.

Hovedformålet med WP5 er, ”å understøtte utviklingen av strategier for tilpasning av skogdyrkningen i forhold til tørkeproblemene på gran ved 

      


Løvskog
Løvskog Falkensten. Foto: Ellen Finne

  1. å sette hovedprojektets forskningsresultater i sammenheng med skogbrukets praktiske problemstillinger, 
  2. å beskrive løvtreartenes fremtidige skogbrugsmessige rolle i det sydøstlige Norge”.

Innenfor WP5 skal det:

  1. Etableres en arbeidsgruppe bestående av aktive skogdyrkere fra både Norge og andre land som har erfaring med både gran- og løvskog. 
  2. Arrangeres workshops og ekskursjoner for skogforvaltere og - eiere, og offentlig forvaltning.
  3. Tas opp emner som (i) hvordan granskog kan forvaltes i lyset af den usikre klimatiske fremtiden, (ii) valg af treart og provenienser, (iii) skjøtselstiltak (f.eks. foryngelse, hogst, lokatitetskrav) trearter som er ”nye” og delvist ukjente i norsk skogbruk? (iv) hvordan å spre risiko uten å miste fokus i skogdyrkningen.
  4. Utvikles en veileder for risikospredning og risikohåndtering ved klimaforandringer.
    WP5 har ikke en vanlig form for et forskningsprosjekt som dette. Men man forsøker her å ta høyde for at det kan være langt fra forskningsprosjekters resultater og konklusjoner, til implementering og anvendelse i den virkelige verden. Prosjektets resultater skal gjøres tilgjengelig og interessante for praktikere innenfor prosjektets levetid.

Kontakt: Ellen Finne, tlf 33 37 23 47, e-post: eaf@fmve.no
  

Vestfold er foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon

Vestfold Foregangsfylke økologiske grønnsakerVi vil nå sette inn ekstra innsats for å øke det økologiske grønnsaksarealet. Grønnsakforbruket generelt må øke for å motvirke våre livsstilsykdommer. Vi har som mål å produsere økologiske kvalitetsgrønnsaker på 15 prosent av grønnsakarealet i Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold innen 2015.

Det er ikke den økologiske produksjonen det står på nå - det er markedet som vil avgjøre om økologiske grønnsaker har en fremtid! Men hvordan skal vi som kunder og forbrukere kunne etterspørre alle de økologiske grønnsakene som finnes når vi ikke kan finne dem i dagligvarebutikker, restauranter, kantiner, barnehager, skole og sykehus? Markedsføring og god eksponering er svaret på dette. Det er bare i Norge vi snakker om finanskrise for å forklare hvorfor det økologiske salget går ned. Finanskrise er ikke nevnt i forbindelse med økologisk salg i EU. Vi må derfor sørge for at kunden finner økovarene og opplever dette som kvalitetsprodukter.

Vi i Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon legger vekt på å skape engasjement og bygge opp kompetanse. Vi har i 2010 prioriter å ha mest fokus på offentlige innkjøp. Vestfold, Buskerud og Telemark samarbeider om felles innkjøpsavtaler for det offentlige. Innkjøpsavtalen for gruppe næringsmidler forhandles sommeren/høsten 2010 og forventes kunngjort i Doffin (database for off. innkjøp) høsten/vinteren 2010. Vi har brukt mye tid på å få inn et krav om økologisk andel i denne avtalen. Det er et mål for Foregangsfylkearbeidet at det offentlige går foran som et godt eksempel. Vi opplever at pris er den faktoren som vektes høyest, og må derfor bruke mye tid og ressurser på å skape engasjement hos ansvarlige innen storhusholdningssegmentet. Vi opplever at det arbeidet Økoløft Drammensregionen har gjort med kommunale virksomheter, har satt fart i bruken av økologisk mat i barnehager og sykehjem. Vi følger opp Økoløft-modellen i de øvrige kommunene i Vestfold.

Vi planlegger oppstart av økoeksponering i butikk fra uke 36. Vi har valgt ut 5 Meny-butikker med godt kundegrunnlag og engasjerte grøntansvarlige fra ulike byer i Vestfold. Det utarbeides noe profilmateriell og det skal testes ulik eksponering av de økologiske grønnsakene i de utvalgte butikkene. Det er et mål å ha sesongens grønnsaker godt synlige i butikken og salget skal måles fra uke til uke.
 

Kontakt: Kari Mette Holm, tlf 33 37 23 67 og 997 44 206, e-post: kmh@fmve.no
   

Økofestivalen i Sande  for 4. gang - større og bedre for hvert år

Økofestivalen i Sande blir større og bedre for hvert år. Den begynner nå å feste seg i folks bevissthet og er et svært vellykket arrangement. Festivalen pågår på Sande torv med boder, stands, mange aktiviteter og et yrende folkeliv. I tillegg var det en liten tjuvstart fredag med fagseminar i Sande gamle rådhus. På lørdag var det ofisiell åpning av fylkesmann Erling Lae, og festivalen trakk "fulle hus" både lørdag og søndag.
 
Sande er det store tyngdepunktet i Vestfold når det gjelder økologisk produksjon. 13 prosent av arealet drives økologisk, og Sande har også 28 prosent av landets produksjon av økologiske grønnsaker. I tillegg er Sande med i Drammensregionen Økoløft-kommuner som forsøker å øke forbruket av økologiske produkter. Dette viser at det er et veldig godt økomiljø, og det er derfor ingen overraskelse at det er her økofestivalen er satt igang, og den har kommet for å bli.
 
Torvet i Sande var i helgen fullt av boder med smaksprøver og salg av ulike økologiske matvarer. I tillegg var det både økologiske barneklær, hudpleieprodukter, visning av miljøanlegg og mye mer. Det ble også lagt vekt på underholdning og aktiviteter for hele familien. Været gjorde sitt til at det ble den folkefesten festivalledelsen hadde håpet. Desverre regnet dansen på lørdag kveld bort, men ellers var det et flott festivalvær.
 
På fredag var det et spennende fagseminar. Det finnes mange økologiske produkter, men forbrukerne vet ikke om dem. Det er liten profilering av økologiske varer i Norge, og selv om varen finnes i butikkens "bestillingssortiment" vil de færreste etterspørre varer de ikke er klar over at finnes. Fra Danmark ble det også hevdet at utfordringene de har med forurensing/sprøytemiddelrester i grunnvannet har gjort det til en nødvendighet å se mot økologisk produksjon.
 
Alt i alt kan festivalledelsen nå se tilbake på enda en vellykket Økofestival.

Kontakt: Mona Olsrød, tlf 33 37 23 64 og 938 90 250, e-post: mol@fmve.no

Økologiske grønnsaker
Økologiske grønnsaker på Økofestivalen i Sande. Foto: Mona Olsrød.
 

Vannrensing ved dyrking av potteplanter

Veksthusgartneri tester ut metode for å få høyere kvalitet på potteplantene. Ved å rense vanningsvannet vil behovet for plantevernmidler reduseres og miljøet skånes.

I Vestfold settes det nå i gang et prosjekt for vannrensing i potteplantekulturer. I norsk veksthusproduksjon er situasjonen slik at stadig mer av plantematerialet, som er utgangspunkt for kulturene, kjøpes fra utlandet. Med disse plantene får vi jevnlig inn skadeorganismer som det er vanskelig og tidkrevende å få kontroll med. I tillegg er det få plantevernmidler tilgjengelige for bruk mot disse skadeorganismene. Resirkulering av vann er allerede en metode for å redusere utslipp av næringsstoffer i naturen. Ved å rense sirkulasjonsvannet vil gartneriene spare både vann og gjødsel.

Fylkesmannen i Vestfold ønsker at veksthusproduksjonen i Vestfold skal være både fremtidsrettet og konkurransedyktig mot utlandet. GA-FA støttes med BU-midler til dette prosjektet.

Kontakt: Kari Mette Holm, tlf 33 37 23 67 og 997 44 206, e-post: kmh@fmve.no
  

Vikensamarbeid om landbruksstatistikk

Fylkesmennene i Vikenfylkene har startet et samarbeid om å tilgjengeliggjøre og presentere statistikk fra landbruket. Vår erfaring er at alle fylkesmennene jobber med å presentere statistikk, men vi gjør jobben mer rasjonelt og med en bedre kvalitet når vi gjør det sammen.

Landbruket har tradisjon for å registrere svært mange data med forskjellige formål. Men dataene kan også brukes til å analysere og presentere status og utviklingstrekk i kommuner og fylker. Selv om SSB og har mye landbruks- og miljøstatistikk, ser vi et behov for ferdige presentasjoner som kan brukes direkte for eksempel i Power Point.

Mange av landbruksdataene er samlet i Statens landbruksforvaltnings database LIB - Landbrukets informasjonsdatabase. Statens landbruksforvaltning (SLF) har nå tilrettelagt LIB slik at det er enklere å hente ut de dataene som vi ønsker. Vi har hentet kommunetall for antall søkere av produksjonstilskudd og omfanget det er søkt om innen forskjellige produksjoner. Kommunetall for hele landet er presentert i pivottabeller i Excel med koblinger til diagrammer som kan kopieres og for eksempel brukes i Power Point-presentasjoner.

Nedenfor er det et eksempel på en presentasjon av strukturutviklingen i planteproduksjon i en Vestfoldkommune. Presentasjonen kan vises for alle kommuner og fylker i landet. Tilsvarende for husdyrproduksjon.

Graf: Endring i antall foretak og areal i 0704 Tønsberg fra 200 til 2009
Vi har lagd presentasjoner for økologisk produksjon for alle kommunene i landet. Vi har hentet data både fra SLF og Debio.

For kommunene i Vikenfylkene har vi lagd presentasjoner for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Dataene er hentet fra SSB (Kostra fra 2005) og fylkesmennene.

Presentasjonene er lagt ut på Fylkesmannen i Vestfolds nettside ”Fakta om landbruket”. De ligger under tabeller i Excel til høyre på siden.

Vi tror presentasjonene kan være nyttige for hele landbruksforvaltningen, næringsorganisasjonene, media og andre selv om det kreves noe kjennskap til bruk av Excel.

Kontakt: Jon Randby, tlf 33 37 23 65, e-post: jra@fmve.no

Forsidebilde: Økologisk kornåker. Foto: Jan Tore Foss