Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 1/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold.

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. 

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Arbeidet skjer i regi av Vestfold fylkeskommune. Planen er en felles plan for hele Vestfold og har et 30 års perspektiv. Tanken er å forenkle planleggingen, fremme vekst og ta vare på naturen, for slik å gjøre Vestfold til en vinnerregion. Et forslag til plandokument for mål, strategier og retningslinjer, samt effektmål er sendt på høring med frist 27. april 2012.

Hovedhensikten med planen er å forenkle arealplanleggingen, fremme bærekraftig vekst og ta vare på naturen i Vestfold. Vedtatt plan vil fastlegge hovedtrekk i utbyggingsmønsteret, med særlig fokus på by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling.

Den gir føringer på annen planlegging, særlig kommunenes arealplanlegging og transportplanlegging. Vedtatt plan skal være basert på enighet mellom planleggingsmyndighetene i Vestfold, og dermed være et grunnlag for mer effektiv og mer hensiktsmessig planlegging med færre konfliktsaker.

RPBA er en regional plan etter plan- og bygningslovens bestemmelser, jf. kapittel 8. Høringsdokumentet er resultat av en omfattende prosess og et omfattende kunnskapsmateriale. Kommuner, Fylkesmannen og Fylkeskommunen har stått sammen om utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget og innretningen av planarbeidet.

Det sentrale politikkinnholdet i høringsdokumentet er mål, strategier og retningslinjer, samt effektmål for en bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Dokumentet beskriver også bakgrunnen for planarbeidet, utfordringer i arealpolitikken, inneholder elementer fra kunnskapsgrunnlaget, konsekvensvurderinger og prosessdokumentasjon.

Til planen skal det utarbeides et plankart som viser langsiktige utbyggingsgrenser for en rekke byer, tettsteder og regionale næringsområder. Det skal også vise byutviklingsområder, avklaringsområder og utviklingsretninger som skal få langsiktige utbyggingsgrenser i senere planprosesser. Det skal også utarbeides et handlingsprogram til planen.

Det legges opp til at plankart og handlingsprogram kan legges fram for 1. gangs behandling i Fylkestinget i juni 2012 og være på høring om høsten med sikte på endelig vedtak i desember 2012.

Som forvalter av landbrukspolitikken er vi opptatt av at planen skal bidra til sterk reduksjon av nedbyggingen av landbrukets næringsarealer (dyrka og dyrkbar jord). I Vestfold er det fra 1991 til 2011 tatt ut over 13 000 dekar av produksjon gjennom omdisponering; 3 prosent av totalt dyrka areal i fylket. Det er med stor spenning vi deltar i dette arbeidet, og vi merker at jordvernet nå har større oppmerksomhet hos kommunene. En utfordring vil være å unngå at arealene innenfor langsiktig utbyggingsgrense brukes opp for raskt, med krav om nye arealer.

Kontakt: Olav Sandlund, tlf. 33 37 23 80 /900 76 191, epost: osa@fmve.no 

Vestfold RPBA

Vestfold RPBA (Foto: Olav Sandlund)


 

Regionalt næringsprogram (RNP) for Vestfold

Salatplanting.

Salatplanting. (Foto: ©Melsom videregående skole)

For vel ett år siden begynte Fylkesmannen i Vestfold å forberede en revisjon av den regionale strategien for landbruksrelatert næringsutvikling. Tidlig i dette arbeidet ble det klart at behovet for dialog og samarbeid om oppgaveløsning i det regionale partnerskapet har blitt forsterket som en følge av forvaltningsreformen. I Vestfold valgte derfor fylkesmannen og fylkes-kommunen å inngå en utviklingsavtale hvor det er nedfelt at partene skal samarbeide om å utvikle en felles regional strategi for landbruket i fylket.

I første fase av revisjonsarbeidet ble det utarbeidet et "kunnskapsgrunnlag" som inneholder utviklingstrekk og faktaopplysninger om landbruket i Vestfold. Dette dokumentet bygger hovedsakelig på opplysninger fra Statistisk sentralbyrå, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Partnerskapet har også valgt å engasjere Landbrukets utredningskontor AS til å kartlegge den landbruksrelaterte næringsmiddelindustrien i Vestfold for å få en bedre oversikt over verdiskapingen og sysselsettingen denne industrien representerer i vårt fylke.

"Velkommen til bords" introduserte begrepet "Regionale bygdeutviklingsprogram" i november 2011. Nasjonale føringer og utarbeidet kunnskapsgrunnlag danner grunnlagsmaterialet for arbeidet med det regionale næringsprogrammet. Et sentralt tema er hvordan Vestfold kan bidra til å opprettholde selvforsyningsgraden av mat i takt med en økende befolkning i Norge. De naturgitte forutsetningene i vårt område ligger særlig til rette for økt produksjon av energirike matvekster som grønnsaker og korn. Større fokus på agronomi for å øke arealproduktiviteten og opprettholdelse av jordbrukets produksjonsarealer er nøkkelfaktorer for å kunne nå målet om økt matproduksjon. Når det gjelder bygdenæringer er markedsnærhet et viktig regionalt fortrinn som bør utnyttes i vårt fylke. 

Vår ambisjon er at det regionale næringsprogrammet skal ferdigstilles før sommerferien.

Kontakt: Arild Michelsen, tlf. 33 37 23 53, epost: ami@fmve.no
 

Det bør grøftes mer i Vestfold!

Nesten halvparten av den fulldyrka jorda i Vestfold er grøfta for mer enn 40 år siden (se figuren). Dette er arealer med teglgrøfter som oftest ligger med 10 meter eller lengre avstander og som heller ikke alltid er systematisk grøfta. Endret klima, tyngre maskiner og intensive kulturer som potet og grønnsaker krever mindre grøfteavstander og bedre grøftekvalitet. Grøftenes varighet avhenger av jordarten, men det er liten tvil om at store arealer bør grøftes om igjen de kommende årene. Det er en stor utfordring å få til grøfting på de 48 prosentene av dyrka jorda i Vestfold som er leiejord.

Bøndene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen i fylket er enige om at grøftebehovet er stort og ønsker å øke fokuset på grøfting.

Vestfold Bondelag, NLR Viken og Fylkesmannen samarbeider om et grøfteprosjekt der NLR Viken er prosjekteier. Arbeidet er organisert i fire delprosjekter:

  1. Grøftekompetanse og rådgiving v/NLR Viken
  2. Informasjon v/Vestfold Bondelag
  3. Utredning av virkemidler for å stimulere til økt grøfting v/Vestfold Bondelag
  4. Avlingsanalyse før og etter grøfting på Jarlsberg hovedgård v/Bioforsk

Som en oppstart av prosjektet og et informasjonstiltak, ble det arrangert et godt besøkt grøftemøte i Tønsberg 26. mars. Atle Hauge fra Bioforsk holdt et interessant foredrag om "Optimal grøfting på ulik jord og til ulike vekster".

Kontakt: Jon Randby, tlf. 33 37 23 65, epost: jra@fmve.no

Figur: Grøftenes alder i Vestfold


 

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket blir nasjonalpark?

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er et vakkert og egenartet landskap i Oslofjorden. Det har lenge vært klart at området har store verneverdier, både fra naturens side og gjennom den lange kulturhistorien som har preget det. Området har et svært stort artsmangfold, mange naturtyper og kulturminner, særegen geologi og intakt kulturlandskap. Dette har kvalifisert til at øyene i 2006 ble vernet som Ormø-Færder landskapsvernområde. I 2008 ble dette området også Vestfold sitt utvalgte kulturlandskap i jordbruket (63 store og små øyer). Øyene er dessuten mye benyttet til friluftsliv.

Det har lenge vært kjent at lavlandet og kystområdene har vært underrepresentert i norsk vernearbeid. Derfor har Fylkesmannen tatt initiativ til å sette i gang arbeidet med å heve statusen for skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme fra landskapsvernområde til nasjonalpark. De berørte kommunene er positive, og det er lagt opp til bred medvirkning i prosessen. Utredningen av nasjonalpark har fått grønt lys fra miljøverndepartementet.

Det er gårdsbruk med husdyr på to av øyene som faller helt eller delvis inn i en eventuell nasjonalpark. Dette er unikt i nasjonalparksammenheng i Norge. Fylkesmannens landbruksavdeling er derfor med i prosjektgruppa som skal foreta det faglige arbeidet med utredning av nasjonalpark. Det er stor enighet om at aktiv gårdsdrift og beitedyr er en viktig forutsetning for å bevare det åpne kulturlandskapet på øyene, og det skal derfor legges til rette for dette også i en eventuell nasjonalpark.

Skjøtsel av kulturlandskapet, for å bevare dets kvaliteter, vil derfor bli like viktig framover, og det historiske kulturlandskapet vil gjennom nasjonalparken får et enda sterkere vern.

Den foreløpige tidsplanen går ut på at nasjonalparken skal være endelig utredet, verneforskrift ferdig og forvaltningsplan på plass sommeren 2013.

Kontakt: Hilde Marianne Lien, tlf. 33 37 23 71, epost: hml@fmve.no

Søndre Årøy – kulturlandskap

Søndre Årøy – kulturlandskap (Foto: Hilde Marianne Lien)

 

Vestfoldskogbruket 2011 - Et utfordrende år og god aktivitet

Forside årsrapport Vestfoldskogbruket 2011

Årsmelding for skogbruket i Vestfold blir utgitt av Fylkesmannen og Kontaktutvalget for skogbruk, og blir hvert år sendt til alle skogeiere i Vestfold. For skogbruket var 2011 statistisk sett et år uten store avvik. Tømmeravvirkning og etablering av ny skog har holdt et stabilt nivå i en 5 års periode. Opprusting av skogsveinettet har vært prioritert av flere kommuner. Og klima- og miljøutfordringer får stadig større oppmerksomhet. 

Avvirkningen på 300 000 m3 gran ligger tett opp under balansekvantum, og planting av ny skog holder tilnærmet følge med arealet som hogges når det fortsatt plantes 1 mill skogplanter mot et beregnet årlig behov på 1,2 mill planter. Å ha to av landets største sagbruk i fylket betyr mye for et aktivt skogbruk. Men lauv har også fått større interesse som skogstre, og det vises bl.a. ved at registrert omsatt ved har økt fra 12 000 til 40 000 fastm3 på 3 år, og at fylkets 3 rene lauvsagbruk samlet har økt sin aktivitet.

Med skogsveinett på 10,3m per hektar produktiv skog har Vestfold et godt utbygget veinett, og det legges store ressurser i å vedlikeholde og oppgradere veinettet til moderne tømmertransport.

Klimaendringer og miljøhensyn krever ressurser i både i praktisk skogsdrift og forvaltning. Forventningen om større etterspørsel etter bioenergi, og industriell innovasjon for økt trebruk har gitt skognæringen forventninger. Vestfoldskogbruket investerer i å gjøre framtidsskogen robust for næringsliv, friluftsliv og miljøhensyn i en tid med merkbare klimatiske endringer i vekst- og driftsforhold.

Kontakt: Ellen A. Finne, tlf. 33 12 55 44, epost: eaf@fmve.no