Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med sitt andre nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven innneholder blant annet nytt om mat- og opplevelseskart i Vestfold fylke.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med sitt andre nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven innneholder blant annet nytt om mat- og opplevelseskart i Vestfold fylke.  

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret. 

__________________________________ 

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Mat- og opplevelseskart 2008

I 2006 presenterte Vestfold bygdekvinnelag i samarbeid med Fylkesmannen ”Vestfoldmat” på et kart som ble distribuert i 110 000 eksemplarer. I 2007 lagde vi nettsiden ”vestfoldmat.no” på vegne av produsentene. Dette har vært vellykkede tiltak. Vi er nå i gang med å lage ny versjon av matkartet på papir. Årets utgave får mindre format, og blir mer hendig for den reisende. 

Vi har også avtale med Sandefjord lufthavn Torp om å ha en torgvogn for å promotere mat og opplevelser fra Vestfold mot de reisende i sommer. Torgvogna lages av lauvtre fra Vestfold for å bruke muligheten til samtid å vise bruken av lauvtre. 

De som blir med på mat- og opplevelseskartet får mulighet til å ha egne foldere/produkter tilgjengelig på denne torgvognen. Videre vil mat- og opplevelseskartet bli distribuert til turistinformasjoner, hoteller, campingplasser, o.l. Mat- og opplevelseskartet skal inspirerer og vise vei for de reisende som er ute etter mat og opplevelser. Matprodusenter som leverer sine Vestfoldprodukter via grossistsystem til butikker er ivaretatt på nettsiden vestfoldmat.no.

   

Matkart Vestfold

Kontaktperson: Karl Otto Mauland, kom@fmve.no, tlf 33 37 23 53 og 99 59 53 68

VestfoldMat BA

VestfoldMat BA ble stiftet 22.mai 2007 i Tønsberg. 

Selskapets formål er å representere Vestfold som matregion og arbeide for samlet opptreden i markedet der det er naturlig. VestfoldMat BA skal bistå med omsetning av medlemmenes produkter gjennom felles profilering og salg av Vestfoldmat inn mot storhusholdningsmarkedet. VestfoldMat BA vil også engasjere seg i arbeidet med mat som del av opplevelser og reiseliv.

Det er nå over 20 medlemmer i VestfoldMat BA. Styreleder er Olaf Holm. Perioden fra stiftelsesmøtet og frem til i dag har VestfoldMat BA benyttet til å definere arbeidsform og arbeidsmåter, bli bedre kjent med hverandre internt samt få på plass viktige funksjoner. Arbeidet videre blir å lage et felles bestillings-system og avtale distribusjonsløsninger.

Fylkesmannen i Vestfold har gjennom flere år samarbeidet med produsenter som ønsker å samarbeide, og bidratt til å danne VestfoldMat BA.

          

VestfoldMat BA. Foto: Kari Mette Holm
VestfoldMat BA. Foto: Kari Mette Holm

Kontaktperson: Kari Mette Holm, kmh@fmve.no, tlf 33 37 23 67 og 99 74 42 06

Prosjekt bedre skogsveier i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold har tatt initiativ til at skognæringen i fylket har startet et prosjekt ”Bedre skogveier i Vestfold”.

Formål: Bidra til at skogsbilveinettet i fylket holder dagens krav til tømmer-transport for å kunne opprettholde og helst øke aktiviteten i skogbruket. 

Standarden på mange skogsbilveier er for dårlig til de vogntogene som er blitt mer og mer vanlige i tømmertransporten, spesielt broene har ukjent tilstand. For å finne en effektiv kartleggings- og arbeidsmetodikk er Andebu kommune valgt som forsøkskommune.

       


Skogsbilveg. Foto: Knut Ivar Løken

Resultatene fra denne kartleggingen vil danne mal for hvordan jobben i resten av fylket skal gjennomføres. En totaloversikt over behovet for opprusting og vedlikehold av skogsbilveiene i fylket vil gi fylkesmannen mulighet til å prioritere tildelte tilskuddsmidler til veisektoren på en bedre måte.

Kontaktperson: Knut Ivar Løken, kil@fmve.no, tlf 33 37 23 58 og 91 67 42 86. 

Forprosjekt utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold

Forprosjekt utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold er nå etablert med Vestfold Bondelag som prosjekteier og Kjartan Sjulstad som prosjektleder. Målet med forprosjektet er å se på mulighetene for å øke og nyetablere utmarksbasert næringsutvikling i fylket. Prosjektleder er allerede i gang med å oppdatere oversikten over grunneierlag og rettighetshavere med tanke på en kartlegging av eksisterende tilbud, muligheter og interesse for videre satsing.

Prosjektet skal:

  • vurdere om det er grunnlag og interesse for videre satsing på utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold
  • velge ut satsingsområder for videre arbeid med utmarksbasert næringsutvikling
  • fastsette rammer for et mer omfattende prosjekt innen utmarksbasert næringsutvikling
   

Utmarksnæringprosjekt. Foto: Arne Christian Geving
Utmarksnæringprosjekt.
Foto: Arne Christian Geving

Kontaktperson: Arne Christian Geving, acg@fmve.no, tlf 33 37 23 51 og 90 04 39 15

Økt produksjon av økologisk korn

Det er stor underdekning av økologisk produsert korn. I Vestfold brukes tre firedeler av landbruksarealet til kornproduksjon. Fylket har også en stor del kraftforkrevende produksjoner. Vi burde ha gode forutsetninger for å ta en stor del av økologisk kornproduksjon. Re kommune er en stor jordbrukskommune med mye korn og griseproduksjon. Dette var utgangspunktet for at Fylkesmannen utfordret kommunen til å gjennomføre et forprosjekt som skulle se på muligheten for bruk av konvensjonell grisemøkk til økologisk kornproduksjon. 

Målet er å å finne ut hva bøndene oppfatter som flaskehalser for å gå over til økologisk drift, samt skape en interesse for omlegging. 

Prosjektet har skapt interesse og nysgjerrighet for dette ved at problemstillingen er tatt opp på bondelagsmøter, grisekafeer og lignende. Deretter er det bedt inn til grendemøter med 2-6 deltakere som kan være aktuelle samarbeidspartnere. Mange har fulgt og tatt i mot tilbudet om gratis førsteråd fra Fabio, den økologiske forsøksringen. 

Rapporten fra forprosjektet kommer i juni.

Kontaktperson: Mona Olsrød, mol@fmve.no, tlf 33 37 23 64 og 93 89 02 50

Økologisk korn. Foto: Jan Tore Foss
Økologisk korn. Foto: Jan Tore Foss