Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vestfold 3/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet nytt fra BIT-prosjektet (Bygg i Tre). I Buskerud, Telemark og Vestfold fylker pågår det fram til 2010 et regionalt tresatsingsprosjekt tilknyttet Trebasert Innovasjonsprogram.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet nytt fra BIT-prosjektet (Bygg i Tre). I Buskerud, Telemark og Vestfold fylker pågår det fram til 2010 et regionalt tresatsingsprosjekt tilknyttet Trebasert Innovasjonsprogram.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Foregangsfylke økologisk

Vestfold søkte om å bli foregangsfylke for økologisk grønnsaksproduksjon og fikk innvilget søknaden om å bli foregangsfylke for økologisk grønnsaksproduksjon.

Det ligger godt til rette for økologisk grønnsaksproduksjon rundt Oslofjorden med gode naturlige forutsetninger, god rådgivingstjeneste og et godt produsentmiljø. I tillegg er grønnsaker en ferskvare, og det er kort vei til et stort marked. Grønnsaksprodusentene samarbeider, uavhengig av fylkesgrensene. Varemottakerne ser heller ikke på fylkesinndelingene ved innkjøp av varer. Vi har derfor valgt å inkludere grønnsaksområdene i Buskerud, Østfold og Telemark i dette prosjektet.

Vi har planlagt to delprosjekter:

  1. Helkjedeavtaler for økologiske grønnsaker  
  2. Økologisk grønnsaksproduksjon.

Prosjektleder for foregangsfylke og ansvarlig for delprosjekt 1 er Kari Mette Holm hos Fylkesmannen. Det andre delprosjektet blir en videreføring av ”Økogrønt 2010”, men begrenset til Vikenområdet. Prosjektlederen er ansatt i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Hovedmålet er å oppnå 4350 dekar økologisk grønnsaksareal i de fire fylkene i 2015. Det er nesten fire ganger dagens areal.

Kontaktperson: Kari Mette Holm, kmh@fmve, tlf 33 37 23 67, mobil 997 44 206.

      Økologisk grønnsaksproduksjon. Foto: Kari Bysveen
Økologisk grønnsaksproduksjon.
Foto: Kari Bysveen

 

Ny handlingsplan for økologisk landbruk 2010-2015

Handlingsplanen for økologisk landbruk har blitt revidert i sommer og er nå ferdig. Den gjelder fram til 2015, men tiltakene blir revidert årlig. Vestfold har et godt klima, godt jordsmonn, dyktige produsenter og et aktivt landbruksmiljø. Det er derfor naturlig å satse på krevende vekster som grønnsaker, poteter og korn.

For grønnsaker er vi også blitt foregangsfylke. Det er mye korndyrking i fylket, men foreløpig lite økologisk korn (1,2 prosent av arealet). Vestfold har gode forutsetninger for å produsere økologisk matkorn og dermed øke norskandelen av matkornet. Vi trenger også mye fôrkorn, noe som er en forutsetning for å kunne øke produksjonen av kjøtt, særlig lyst kjøtt.

Vårt mål er å øke produksjonen av grønnsaker, frukt og bær til 15 prosent i 2015. Det er en tre ganger arealet som dyrkes i dag. For korn er målet å øke fra 1,2 prosent til 4 prosent i 2015. Vi har også en betydelig andel av økologisk potetproduksjon, og vil forsøke å øke denne til 6 prosent av potetarealet; fire ganger dagens areal.

Grendemøter der landbruksforvaltningen, rådgivingen og lokale bondelag er representert, er en god arbeidsform for å motivere til omlegging (Re-modellen). Det er også svært viktig med videre tett oppfølging slik at produsentene lykkes. For å øke forbruket, vil vi arbeide for økt bruk av økologisk mat i storhusholdninger. Dette kan gi en stor økning av forbruket, og forutsigbar avsetning av varene.

    Forside - Handlingsplan for økologisk landbruk 2010-2015

Kontaktperson: Mona Olsrød, mol@fmve.no, tlf 33 37 23 64, mobil 938 90 250.
  

Kompetanseheving for tilbydere av landbruksbaserte opplevelser

Fylkesmannens Landbruksavdeling og Vestfold Bondelag arrangerer i høst/vinter fire fagturer for bønder som selger landbruksbaserte opplevelser knyttet til mat, kultur, reiseliv og ”Inn på tunet” i Vestfold. Målet med fagturene er at bøndene skal bli kjent med andre som også selger landbruksbaserte opplevelser, for å få oversikt over hva kollegaer tilbyr, knytte nettverk og utveksle tanker, ideer og utfordringer.
 
Den første fagturen hadde fokus på tilbud som må forhåndsbestilles, grupper av ulik størrelse og form. Målgruppen var tilbydere som er i drift med sammenlignbare tilbud.

De neste fagturene har følgende temaer:

  • Tilbud som har "åpningstider". Målgruppe er tilbydere som er i drift av faste åpningstider som f.eks. gårdsbutikker, ulike tilbud innen åpen gård
  • Fagtur for bønder som vurderer å starte opp Inn på tunet tiltak
  • Fagtur for bønder som vurderer å starte opp landbruksbaserte opplevelser knyttet til mat, kultur og reiseliv
  • Som en oppfølging etter fagturene, vil det i løpet av våren 2010 bli arrangert tre temamøter. Teamene er ikke fastsatt ennå, men vil bli bestemt etter tilbakemeldinger på fagturene.

”Bålkos” eller ”Wire line” - Foto: Fylkesmannen i Vestfold ved Lisbeth Haugan.
”Bålkos” eller ”Wire line” - Foto: Fylkesmannen i Vestfold ved Lisbeth Haugan.

Kontaktperson: Lisbeth Haugan, lha@fmve.no tlf 33 37 23 62, mobil 934 11 687.
  

Nytt fra BIT-prosjektet (Bygg i Tre)

I regionen Buskerud, Telemark og Vestfold fylker (BTV) pågår det et i perioden 2007 - 2010 et regionalt tresatsingsprosjekt - prosjekt ”Bygg i Tre” (BIT), tilknyttet Trebasert Innovasjonsprogram.

For å presentere noen av de prosjektene som er igangsatt, arrangeres det den 1. desember d.å. en konferanse for beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner, arkitekter og ingeniører sammen med industri og byggteknisk forskning. Hovedfokus vil være å synliggjøre trebaserte løsninger i bygg som et konkurransedyktig og kostnadseffektivt alternativ i store og små byggeprosjekter.

En betydelig del av Norges verdiskaping innen sagbruk og trebearbeidende industri finner sted i BTV-regionen. Prosjektets visjon er å øke bruken av tre ved å øke samfunnets fokus på tre, og ved å synliggjøre trebaserte løsninger i bygg som et konkurransedyktig og kostnadseffektivt alternativ i store og små byggeprosjekter.

Et allment hevet kunnskapsnivå om tre og trebruk skal føre til økt tillitt til tre som byggemateriale. Men hovedutfordringen har i hele prosjektets levetid vært at tre kostnadsmessig har kommet for dårlig ut i forhold til bruk av andre materialer i byggeprosjekter. Dette har sammenheng med at det i lang tid har vært for lite fokus på industrialisert produksjon av standardløsninger.

Fra april 2009 har Per Arild Aasheim vært ansatt som prosjektleder. Prosjektet har det siste året lagt vekt på bedre samarbeidet i hele verdikjeden for derigjennom å bidra til en industrialisert produksjon av robuste, rimelig og miljøvennlige massivtreboliger, som er konkurransedyktig i forhold til konkurrerende materialvalg. Videre har prosjektet i inneværende periode bidratt med å markedstilpasse eksisterende og nyetablerte treindustribedrifter.

      Tretrapp. Foto: Viken Skog BA (videre bruk av foto må avklares med Viken Skog BA)
Tretrapp. Foto: Viken Skog BA (videre bruk av foto må avklares med Viken Skog BA)

Kontaktperson: Ellen A. Finne, eaf@fmve.no, mobil 90 95 96 54.
  

Vestfoldskogbruket merker klimaendringene

Både gran- og løvskog vokser med økt intensitet i vår region. Skogen produserer større volum på arealene enn tidligere registrert, og sluttavvirkninger gir et høyt utbytte. Samtidig inntreffer tørkeskader på en del lokaliteter. Granskogen avvirkes 10 - 20 år før forventet, og angrep av granbarkbiller og råtesopper øker.

Institutt for Skog og landskap har søkt om et forskningsprosjekt for å gi skogbruket svar på årsakene til det komplekse skadebildet. Og hvordan skogeierne skal drive skogbehandling for å etablere robust og vital framtidsskog.

Skadene opptrer særlig hyppig i den delen av landet hvor vi finner overgangen mellom boreal barskog og varmekjær løvskog, dvs. i lavlandet i Vestfold og sørover mot Agderfylkene. Denne overgangen er hovedsakelig styrt av sommervarme. Granskog som er i sin beste alder og burde ha maksimal produksjon, har ofte skader, tidlig vekstavslutning og høy avdøing. Trær gulner, skranter og dør fra toppen, og angripes av råtesopp og barkbiller. Også ungskogen bærer mange steder preg av klimaskader og ujevn vekstrytme.

Med de scenarioene for klimaendring som foreligger, må vi regne med at gran kan være på retur og varmekjær løvskog på frammarsj på en del lokaliteter i regionen. Og de skadetypene som skogbruket sliter med, er de vi må vente en økning av, ved gradvis varmere og tørrere somre.

Skadene opptrer i variabelt omfang og årsakene er komplekse. Med dagens tilvekst og hogstutbytte i Vestfold er ikke skader på granskogen et generelt økonomisk problem. Men enkelte skogeiere er hardt rammet. Det stilles stadig oftere spørsmål til foryngelse av arealer med mye tørkeskade, og økende smitte av rotråte og honningsopp. Det er behov for å gjøre systematiske undersøkelser for å kartlegge problemets omfang, lokalisering og årsaksforhold. Ved hjelp av dette vil vi bedre forstå hvordan problemet vil utvikle seg framover i en tid med endringer i klima, og hvordan risikofaktorer kan identifiseres.

Bøk sprer seg naturlig i Vestfold og har ved siste Landskogtaksering hatt en volumøkning på 50 prosent. Mye ressurser benyttes i dag for å fjerne bøkekratt (bokeris) i ungskog av gran fordi treslaget anses for å være ugras i plantefelt. Samtidig er bøk kanskje et av framtidas treslag i dette området. I prosjektet ønsker man å se på hvordan bøk kan endres fra å være en ugrasart til å bli et treslag som Vestfoldskogbruket kan satse på.

Skogskader. Foto:Fylkesmannen i Vestfold ved Ellen A. Finne.
Skogskader. Foto:Fylkesmannen i Vestfold ved Ellen A. Finne.

Kontaktperson: Ellen A. Finne, eaf@fmve.no, mobil 90 95 96 54.