Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter. Tiltaket må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. – Selv om det norske kredittmarkedet fungerer godt, står enkelte næringer overfor særlige utfordringer den nærmeste tiden. Regjeringen vil stille opp for de bedriftene som trenger det, blant annet ved å gjeninnføre lånegarantiordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert i mars 2020 og var åpen for nye lån til og med 31. oktober 2021. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser.

Lånegarantiordningen har vært lite brukt etter sommeren 2020, siden bedriftene har hatt tilgang på vanlige banklån og dermed ikke oppfylt vilkårene for lån under ordningen. Gjeninnføringen må ses i lys av at enkelte deler av næringslivet blir særlig påvirket av de nye smitteverntiltakene, og kan ha grunnlag for å søke om garanterte lån. Garantirammen for ordningen er fordelt på de enkelte bankene, som vurderer om lånesøkere oppfyller vilkårene og kan få lån. Den samlede garantirammen er på 50 mrd. kroner, hvorav vel 11 mrd. kroner er i bruk i dag, ifølge tall fra Eksfin.

Regelverket for ordningen er gitt i lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Gjeninnføringen av ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Norske myndigheter har vært i kontakt med ESA, og det antas at ESA vil kunne behandle saken raskt. Finansdepartementet vil fastsette forskriftsendringer om gjeninnføring av ordningen så snart ESA har truffet sitt vedtak. Finansdepartementet tar sikte på at ordningen vil være åpen for nye lån frem til 30. juni 2022, med mindre utviklingen skulle tilsi at det bør lukkes tidligere.

Les mer: