Genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping

Gode deltakere, innledere og arrangører som nå sitter rundt på ulike steder i Norge for å følge årets fagseminar om genetisk mangfold.

La meg takke NIBIO og Norsk genressurssenter for invitasjonen! Mange av aktørene som er aktive i forvaltningen av genmangfoldet deltar på møtet i dag, dette genmangfoldet som har verdi for landbruket i Norge. Jeg skulle ønske det var mulig å møte dere ansikt til ansikt, på Ås, som først planlagt. Men jeg håper at vi får anledning til å treffes senere og at dere får en fin digital møtedag.

Viktigheten av genetisk mangfold
 • De fleste av oss tenker ikke mye over betydningen av landbrukets genetiske mangfold i det daglige liv. Selv for bønder, forskere og andre aktører i landbruket kan det være lett å ta tilgangen til et stort mangfold av genetiske egenskaper som en selvfølgelighet.
 • Gjennom bærekraftig avl og foredling har det genetiske mangfoldet bidratt til landbrukets enorme produksjonsøkning i løpet av et siste århundre.
 • Samtidig har moderniseringen i landbruket bidratt til at andelen av det genmangfoldet som er i aktivt bruk innen husdyrproduksjon, plantedyrking og skogbruk, aldri har vært så liten som den er nå.
 • Dette betyr likevel ikke at det genetiske mangfoldet er blitt mindre viktig.
 • Dagens og framtidige næringsutøvere trenger stadig tilgang til forbedrede husdyrraser, plantesorter og skogstrær, som gir grunnlaget for økt produksjon.
 • Tilgang til et stort genmangfold muliggjør tilpasning til klima og aktuelle produksjonsforhold og kan bidra til et mer klimavennlig landbruk.
 • Forbrukerne ønsker stort produktmangfold, god kvalitet, fra lokale og klimavennlige produksjoner.
 • Da Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet i 2008, holdt min forgjenger, Terje Riis Johansen åpningstale under tilstedeværelse BBC, CNN, CBS og mange andre store internasjonale og nasjonale media. Det var nok ikke bare det spektakulære ved å lagre frø i en hule i de frosne fjellene på Svalbard som tiltrakk seg verdens oppmerksomhet den gang. Det var også starten på en økende anerkjennelse av at det genetiske mangfoldet i landbruket er en umistelig del av landbrukets arv og grunnlag for framtidige matforsyning.
 • Jeg tror at utfordringene verden står overfor i dag, snart 14 år senere, også tydeliggjør behovet for genressurser. Økende tørke, flommer og ustabile temperaturforhold vanskeliggjør produksjonsforholdene i landbruket over hele verden.
 • Det handler om hvordan landbrukets genetiske mangfold kan bidra til å tilpasse landbruket til effekten av klimaendringer og et mer klimavennlig landbruk, samt behovet for å fø en stadig økende befolkning. Viktigheten av tilgang til landbrukets genressurser - livets koder, har nok aldri vært større enn i dag.

Global dugnad for landbrukets genetiske mangfold og nasjonal organisering

 • Norsk landbruk er i stor grad basert på husdyr, planter og skogstrær som er avlet og utviklet for norske forhold. Men når det gjelder genetisk mangfold, råmaterialet til avl og foredling, er vi også avhengig av å få tilgang til dette fra andre land. I prinsippet er ingen land selvforsynte når det gjelder tilgang til landbrukets genetiske mangfold. Men de er gjensidig avhengig av tilgang til genetisk materiale som stammer fra andre land og som kan gi ønsket framgang for våre nasjonale husdyrraser, plantesorter og skogtrær.
 • Norge deltar derfor i et verdensomspennende samarbeid med andre land for å sikre landbrukets genressurser for framtiden. I FNs toppmøter arbeider Norge for 2030- agendaen og oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Bevaring av landbrukets genressurser inngår som et av delmålene til å oppfylle bærekrafts mål 2; om å utrydde sult.
 • I internasjonale organ under FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) sørger vi sammen med andre land for oppdaterte globale handlingsplaner for landbrukets genmangfold, felles regler for tilgang til materialet og vi deltar aktivt i arbeidet med å styrke bønders rettigheter.
 • I Nordisk ministerråd samarbeider de fem nordiske landene om å sikre de nordiske ressursene i fellesskap, gjennom Nordisk genressurssenter, NordGen. Under formannskapsåret i 2022 vil vi sørge for at dette samarbeidet styrkes.
 • Som en del av denne verdensomspennende dugnaden har vi i tillegg et spesielt ansvar for å ivareta våre nasjonale genressurser som stammer fra norsk natur eller har vært tilpasset norske forhold over tid. Dette er et viktig arbeid for at norsk landbruk fortsatt skal få del i genressurser som er tilpasset norske produksjonsforhold.
 • Norge har valgt en egen bevaringsmodell for genressurser. I Norge er det bønder, organisasjoner, faginstitusjoner, næringer og enkeltpersoner over hele landet som sørger for at det genetiske mangfoldet innen husdyr, planter og skogtrær ikke går tapt.
 • Norsk genressurssenter ved Nibio har en viktig oppgave med å overvåke det bevaringsverdige materialet, gi faglig veiledning og koordinere arbeidet. Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddsordningen for genressurstiltak og en rekke andre virkemidler som støtter på om genressursarbeidet. Som overordnet myndighet arbeider Landbruks- og matdepartementet med politikkutforming, forankring i regjeringen, samarbeid med næringen gjennom forhandlingsinstituttet med mer.
 • Mange av dere som deltar her i dag, er aktive i forvaltningen av genressurser i Norge. Jeg vil benytte muligheten til å gi dere alle en spesiell takk for innsatsen. Senere i dag vil det deles ut en Plantearven-pris, som en påskjønnelse for spesiell innsats, og jeg vil sende mine gratulasjoner til den som får prisen!
Avslutning
 • Med sult og matsikkerhet som et satsingsområde i utviklingspolitikken, ønsker regjeringen å ha fokus bærekraftig småskala produksjon og klimasmart landbruk.
 • Nasjonalt ønsker vi å prioritere bedre bærekraft i landbruket, styrket selvforsyningsgrad, og å stimulere til økt produksjon av lokalmat og -drikke og økologisk mat.
 • Landbrukets genetiske mangfold har potensial til å bidra i dette arbeidet. I tillegg til å sikre godt drevne frøbanker, mener jeg det nå er viktig å rette oppmerksomheten mot bevaring av plantemangfoldet i bondens åker, der diversiteten fortsetter å utvikles. Svalbard Globale frøhvelv tilbyr langtids lagring av sikkerhetskopier av frø for begge disse viktige bevaringsformene.
 • Den nasjonale tiltaksplanen for bevaring og bærekraftig bruk av landbrukets genetiske mangfold vil foreligge i løpet av første kvartal i år og vil gi en viktig ramme for arbeidet i årene framover.
 • Jeg ønsker dere lykke til med et viktig arbeid og at dette seminaret kan gi inspirasjon, styrket samarbeid og økt kunnskap.

Takk for meg!