Hans Majestet Kongens tale til det 147. Storting ved dets åpning, 2. oktober 2002

Trontalen

Hans Majestet Kongens tale til det
147. Storting ved dets åpning, 2. oktober 2002

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

Samarbeidsregjeringen har sin verdiforankring i rettsstatens og demokratiets prinsipper og den kristne og humanistiske kulturarv. Respekten for det enkelte menneske er grunnleggende. Regjeringen vil kjempe for menneskerettigheter og menneskeverdet.

Regjeringens mål er å utnytte de store mulighetene Norge har. Det krever vilje til politisk fornyelse. Regjeringen vil forsterke kampen mot fattigdom, hjemme og ute. Det vil bli ført en familiepolitikk med vekt på økt valgfrihet og barnas beste. Det skal føres en offensiv miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Regjeringen vil fornye og forbedre distriktspolitikken. Regjeringen vil forbedre kvaliteten innen utdanning, helsetjenester og eldreomsorgen. Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal reduseres.

Norge er et rikt og godt land å bo i for de fleste. Det forplikter oss til å hjelpe fattige og forfulgte. Regjeringens mål er å trappe opp bistanden til 1 prosent av BNI innen 2005. Regjeringen vil følge opp handlingsplanen for bekjempelse av fattigdom i sør.

Norge er heldig stilt med store olje- og gassinntekter. Likevel er det vår evne til å skape verdier i fastlandsøkonomien som over tid vil være bestemmende for vår velferd.

Et verdiskapende næringsliv er grunnlaget for inntekt og sysselsetting over hele landet.

Regjeringen vil videreutvikle velferdssamfunnet og styrke grunnlaget for frivillig engasjement.

I familien legges grunnlaget for barns trygghet og personlighetsutvikling. Politikken skal bygge på at foreldrene har hovedansvaret for sine barn. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om familiepolitikken.

Regjeringen legger til rette for å følge opp Stortingets vedtak om barnehagepolitikken, med sikte på full behovsdekning, lavere foreldrebetaling og likebehandling av private og offentlige barnehager. Kontantstøtten skal fortsatt sikre foreldrenes valgfrihet.

Regjeringen vil øke den lokale handlefriheten i skolen. Regjeringen vil iverksette tiltak som skal forbedre innhold, kvalitet og organiseringen av grunnopplæringen. Matematikk, leseopplæring og språkfag skal styrkes. Det skal innføres et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for å sikre at målene for opplæringen nås.

Elevene skal bevisstgjøres på gode verdier i vår kulturarv. Alle skoler skal få tilbud om å delta i programmer for å hindre mobbing og problemadferd.

Det skal bli lettere å etablere frittstående skoler.

Kvalitetsreformen i høyere utdanning skal være fullt ut innført fra og med høsten 2003.

Forskningsinnsatsen i Norge skal styrkes, med sikte på at Norge skal nå minst gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av 2005.

For å forenkle og fornye offentlig sektor, vil Regjeringen delegere ansvar og myndighet innad i staten og desentralisere oppgaver til kommunene.

Regjeringen vil føre en aktiv konkurransepolitikk og intensivere forenklingsarbeidet overfor næringslivet.

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet legge til rette for et mer inkluderende arbeidsliv. Politikken skal fremme et arbeidsmarked der folk sikres nødvendige kvalifikasjoner og kommer raskt i arbeid.

Lønnsutviklingen er kommet ut av takt med våre konkurrenter og kronekursen har steget i verdi i forhold til andre valutaer. Lavere lønnsvekst vil bedre situasjonen for det konkurranseutsatte næringslivet. Regjeringen har invitert partene i arbeidslivet til et samarbeid om dette.

Det er mangel på arbeidskraft i mange næringer. Regjeringen vil endre uførepensjoneringsordningen og myke opp regelverket for arbeidsinnvandring for å øke tilgangen på arbeidskraft, og bidra til at flest mulig beholder sin tilknytning til arbeidslivet.

Staten skal som arbeidsgiver gå foran med et godt eksempel ved å rekruttere yrkeshemmede og personer med innvandrerbakgrunn.

Regjeringen legger stor vekt på å få nyankomne flyktninger i arbeid og integrert i samfunnet raskest mulig gjennom bruk av introduksjonsprogram.

Regjeringen vil bedre grunnlaget for verdiskaping. Det skal gjennomføres en gradvis reduksjon av det samlede skatte- og avgiftsnivået for å styrke næringslivets konkurranseevne, bedre folks mulighet til å klare seg på egen inntekt og gi større valgfrihet.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for et mindre og bedre statlig eierskap i næringslivet. Forutsetningene for et bredt privat eierskap vil bli styrket. Et utvalg skal vurdere hvordan forvaltningen av det statlige eierskapet i næringslivet skal organiseres.

De næringsrettede virkemidlene skal endres for å styrke evnen til nyskaping i næringslivet over hele landet.

Regjeringen vil fortsette sitt arbeid for å øke kvinneandelen i styrene til minst 40 prosent og øke andelen kvinnelige ledere i staten.

Olje- og gassressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Både naturgass, fornybare energikilder og effektiv bruk av energien er viktig for en miljøvennlig energiforsyning. Regjeringen vil arbeide for bruk av naturgass innenlands på en miljømessig god måte.

Det arbeides videre med å etablere et nasjonalt kvotesystem for klimagassutslipp for perioden 2005-2007, og med å påvirke klimapolitikken internasjonalt.

Arbeidet med å sikre våre gjenværende villmarksområder for å ivareta biologisk mangfold og friluftsliv vil bli prioritert.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om kulturminnepolitikken.

Regjeringen vil gjøre kollektivtransporten bedre og mer attraktiv, særlig i de største byene.

Sykehusreformen trådte i kraft fra årsskiftet. De regionale helseforetakene skal sikre gode og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen og reduserte ventetider.

Planene for utbygging av kreftomsorgen og psykiatrien skal gjennomføres.

Det vil bli foreslått en ny skjermingsordning for egenandeler knyttet til helsetjenester som ikke inngår i dagens frikortordning.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om folkehelsepolitikken hvor det forebyggende arbeidet vil stå i fokus. Regjeringen vil foreslå ytterligere tiltak mot røyking.

Det vil bli lagt frem en handlingsplan mot rusmiddelproblemer.

Regjeringen vil i løpet av høsten 2002 legge frem en stortingsmelding om tiltak mot fattigdom.

Handlingsplanen for eldreomsorgen vil bli fullført.

Behovet for en lov mot diskriminering av funksjonshemmede skal utredes.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om organiseringen av Aetat, trygdeetat og sosialtjenestene.

Pensjonskommisjonens foreløpige rapport om et samlet fremtidig pensjonssystem gir et godt grunnlag for vurderinger og drøftinger i påvente av kommisjonens endelige innstilling.

Kunst og kultur har en egenverdi. Regjeringen vil legge frem en kulturmelding som tar dette perspektivet på alvor.

Regjeringen vil fremme en sak for Stortinget om regulering av spill og lotterier.

Regjeringen ønsker å bevare Den norske kirke som en åpen og inkluderende folkekirke. Dåpsopplæringen vil bli styrket.

Regjeringen vil prioritere tiltak mot vold, spesielt mot den vold som skjer i hjemmet og som særlig rammer kvinner og barn.

Regjeringen vil aktivt bekjempe organisert kriminalitet og hvitvasking av penger.

Regjeringen vil styrke den sivile beredskap. Innsatsen til frivillige organisasjoner vil fremdeles være sentral i rednings- og beredskapsarbeidet.

Regjeringen vil bidra til å sikre bosettingen, verdiskaping og leve­dyktige lokalsamfunn over hele landet

Det skal nedsettes en distriktskommisjon som skal gi grunnlag for å fornye og forbedre virkemidlene i distrikts- og regionalpolitikken.

Et aktivt norsk landbruk er viktig. Regjeringen vil videreføre arbeidet for å sikre økonomisk utvikling og rekruttering i næringen.

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping i marin sektor.

Regjeringen legger stor vekt på storbyenes muligheter og utfordringer og vil legge frem forslag til politikk for storbyregionenes utvikling. Det vil bli lagt frem en boligmelding med forslag til tiltak for å møte utfordringene på boligmarkedet.

Regjeringen vil konkurranseutsette veiproduksjonen og omorganisere produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen til et statlig aksjeselskap.

Regjeringen vil føre en human flyktninge- og asylpolitikk, og vil verne om og hindre misbruk av asylinstituttet.

Det er viktig å bekjempe rasisme og etnisk diskriminering i det norske samfunn. Samtidig vil Regjeringen bekjempe den krenkelse av menneskerettighetene som skjer ved tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Regjeringen vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk og nasjonale minoriteter. Det skal legges til rette for utvikling av samiske næringer og samisk språk.

Regjeringen vil følge opp sitt sterke engasjement for fred og forsoning. Norges aktive deltakelse i FN vil bli videreført.

Kampen mot internasjonal terrorisme vil fortsette med et bredt spekter av virkemidler. Regjeringen vil legge vekt på humanitær og annen støtte til Afghanistan, samt deltakelsen i den flernasjonale ISAF-styrken og den militære operasjonen ’Enduring Freedom’.

Norges sikkerhet skal fortsatt være forankret innenfor NATO-samarbeidet, samtidig som NATO må tilpasses nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Norge støtter en bredest mulig utvidelse av NATO.

Omstillingen av Forsvaret skal sørge for bedre evne til å løse oppgaver både hjemme og ute, i nært samarbeid med våre allierte.

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk, hvor Norge fullt ut utnytter de mulighetene bl.a. EØS-avtalen gir.

EAvtalen ivaretar viktige norske interesser. Et nærmere samarbeid på områder som forskning, miljø, utdannelse og sosialpolitikk, gir også gode resultater.

Utvidelsen av EU bidrar til stabilitet og sikkerhet i vår del av verden.

Regjeringen vil videreutvikle og styrke de transatlantiske forbindelser, og bidra til å bevare det sterke interessefellesskapet mellom Europa og USA.

Regjeringen vil forsterke samarbeidet med Russland. President Putins statsbesøk til Norge i høst er viktig i denne sammenheng.

Norge vil arbeide for å sikre økt oppslutning om Den internasjonale straffedomstol.

Regjeringen vil delta aktivt i den pågående forhandlingsrunden i Verdens handelsorganisasjon.

Regjeringen vil følge opp Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg gjennom aktiv innsats nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli lagt frem en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 147. Storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 27. september 2002

Under Vår hånd og rikets segl