Hans Majestet Kongens tale til det 165. Storting ved dets åpning

Stortinget, 2. oktober 2020.

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.

 

I et halvt år har koronaviruset preget vår hverdag.

Viruset har tatt liv.

Stengt arbeidsplasser.

Og begrenset vår frihet.

I et halvt år har regjeringen jobbet for å beskytte det norske samfunnet mot viruset.

Og mot følgene av pandemien.

I perioden vi nå går inn i, er regjeringens mål at vi skal ta hverdagen tilbake.

Håpet er at en vaksine kan være godkjent rundt årsskiftet.

At helsetjenesten gradvis kan vaksinere en økende andel av befolkningen frem mot neste sommer.

Håpet er at vi igjen kan få leve våre liv slik vi selv ønsker.

Pandemien har vist betydningen av internasjonalt samarbeid.

Det har vært avgjørende i arbeidet for å skaffe Norge tilgang til vaksiner.

Regjeringen vil arbeide for at vaksiner også kommer utviklingsland til gode.

Norge skal gjennom FNs sikkerhetsråd fremme et velfungerende internasjonalt samarbeid i tråd med norske interesser og verdier.

Regjeringen vil takke alle som bidrar i dugnaden mot viruset.

Helsepersonell som står i første rekke.

Lærere som la om til nettbasert undervisning på dagen.

Ansatte i varehandel, transport og renhold som sørger for at hjulene går rundt.

Kommunene som tester, smittesporer og håndterer lokale utbrudd.

Alle som har hjemmekontor.

Alle som har handlet for en nabo som er i en risikogruppe.

Idrettsutøvere og kulturlivet som har sett sesongen bli amputert eller spolert.

De som har tatt en ekstra vakt på sykehjemmet for at en pasient skulle ha en hånd å holde i når livet ebbet ut.

Bedrifter og ansatte som har stått sammen for å redde arbeidsplasser.

Og ikke minst; alle dem som la ned arbeidet sitt da smittevernhensyn gjorde det nødvending.

I en svært krevende tid har vi sett Norge på sitt aller beste.

Sammen har vi oppnådd mye.

Sammen skal vi holde ut.

Helt til vi har fått vår hverdag tilbake.

 

Høy sysselsetting er den viktigste forutsetningen for det norske velferdssamfunnet.

Derfor er arbeidsledighet en stor utfordring for vårt samfunn.

I tillegg til belastningen ledighet er for den enkelte.

Kraftfulle virkemidler ble satt inn da viruset rammet.

Heldigvis er mange som da mistet jobben, nå tilbake i arbeid.

Men arbeidsledigheten er fortsatt for høy.

Fortsatt føler mange på usikkerhet om hva fremtiden vil bringe.

Om det igjen vil være bruk for dem i det norske arbeidslivet.

Regjeringens mål er at alle som kan jobbe, skal ha en jobb å gå til.

Regjeringen vil følge tett de næringer som rammes hardest.

Det må unngås at ellers lønnsomme jobber går tapt.

Regjeringen vil løpende vurdere behovet for endringer, eller innføre nye ordninger hvis det er nødvendig.

 

Regjeringen vil ta nye initiativ for å bringe Norge trygt ut av krisen.

Satsingen på kompetanse skal styrkes.

Noen av jobbene som ble borte, vil ikke komme tilbake.

Arbeidstakere må tilbys nye utdanningsmuligheter.

Slik at de blir kvalifisert for de nye jobbene som blir skapt.

Regjeringens mål er at mennesker ikke skal gå ut på dato i vårt arbeidsliv.

 

Omstillingen til et grønnere Norge pågår for fullt.

Med denne regjeringens politikk har Norge kommet stadig nærmere å nå klimamålet for 2020.

Nye, ambisiøse mål for 2030 krever nye initiativ.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om hvordan vi skal nå klimamålene for 2030.

Arbeidet med å innrette skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å ta grønne valg skal fortsette i 2021.

Regjeringen vil fremme forslag om bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2.

De nye arbeidsplassene Norge trenger fremover, kommer ikke av seg selv.

Det krever modige og kreative mennesker som tør å satse.

Kompetanse til å utvikle nye tjenester og produkter.

Forutsigbar tilgang til internasjonale markeder.

God infrastruktur.

Og et skattesystem som fremmer innovasjon, verdiskaping og tilgang på kapital.

Regjeringen vil ta nye initiativ som legger til rette for flere jobber i Norge fremover.

 

Regjeringen vil styrke inkluderingen i arbeidslivet og løfte sårbare grupper.

En likeverdsreform for å gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov skal legges frem.

Rusreformen skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige. Det tas sikte på at nødvendige vedtak og lovendringer skal være gjort i 2021.

Handlingsplanen for forebygging av selvmord skal følges opp.

Styrking av helsetjenesten skal bidra til å redusere økte ventetider som har oppstått som følge av håndteringen av covid-19.

Småbarnsfamilienes økonomiske situasjon skal styrkes. Regjeringen vil øke barnetrygden for de yngste barna ytterligere.

Regjeringen vil bedre mulighetene for barn og unge i lavinntektsfamilier og legge frem en samarbeidsstrategi for dette arbeidet.

Flere jobber og høy sysselsetting er det viktigste for å bevare et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle.

 

Ærede President.

Til sist vil regjeringen minne alle på det viktigste hver enkelt kan gjøre for å bidra til dugnaden mot koronaviruset:

Husk å vaske hendene.

Hold deg hjemme hvis du blir syk.

Og husk på meteren.

 

Regjeringen takker Stortinget for samarbeidet i perioden som har gått. Det har vært en styrke for Norges håndtering at man raskt har kunnet treffe viktige beslutninger.

Regjeringen vil invitere Stortinget til et fortsatt konstruktivt samarbeid.

 

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 165. storting for åpnet.

Gitt på Det Kongelige Slott 25. september 2020

Under rikets segl

Under Hans Majestet Kongens fravær