53 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komitéen 23. september ble 53 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en ny løsning for forbrukertvister og forbud mot et allergifremkallende stoff som brukes i kosmetikk.

Ambassadør Oda Helen Sletnes og ministerråd Knut Hermansen på norsk side. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Gå direkte til full oversikt over alle rettsaktene

Tvisteløsning i forbrukersaker

Et direktiv om tvisteløsning i forbrukersaker er tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet pålegger medlemslandene å sørge for at det finnes klageorganer av god kvalitet for klager på nesten alle typer varer og tjenester.

Det ble også innlemmet en forordning som sørger for at tilgangen til klageorganene kan skje gjennom en nettbasert plattform. Plattformen skal fungere som en interaktiv nettside som forbrukeren kan bruke for å få registrert og sendt inn en klager på varer og tjenester over landegrensene.

Når forbrukeren har registrert en klage og nødvendige opplysninger knyttet til denne, vil plattformen identifisere og foreslå aktuelle klageorganer som oppfyller kravene. Plattformen er gratis å bruke. Klageskjemaet skal foreligge på alle offisielle EU-språk og det er lagt opp til at plattformen også skal foreligge på norsk og delvis på islandsk. Beslutningen ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke og løsningen forventes å være på plass i løpet av våren 2017.

Du kan lese mer om ordningen her.

Island leder møtene dette halvåret. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Forbud mot allergifremkallende stoff

Det har de siste årene vært en kraftig økning i antall personer som har utviklet allergi mot stoffet Metylisotiazolinon (MI), som blant annet brukes som konserveringsmiddel i kosmetikk. Det er behov for å ta i bruk strenge virkemidler for å stanse utviklingen av allergi mot MI. EUs vitenskapskomité for forbrukerprodukter har konkludert at det ikke kan etableres noen nedre grense der MI kan brukes trygt uten fare for sensibilisering.

Grensen i dag er på 0,01 prosent. EU har derfor forbudt å bruke stoffet i kosmetiske produkter som er ment å bli værende på huden, inkludert våtservietter. Det innføres en seks måneders overgangsordning. De nye reglene innebærer at norsk forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter endres tilsvarende.

Omsetning av eksplosiver

Regler om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk ble også tatt inn i EØS-avtalen. Regelverket beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden fra produsent til forbruker skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem. Hensikten er at kun sikre eksplosive varer skal omsettes i markedet og at dette kan skje uten handelshindringer.

Direktivet gir regler om hvordan de eksplosive varene skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og ulike prosedyrer for samsvarserklæring og involveringen av teknisk kontrollorgan. Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse. Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil innebære en fullstendig revisjon av eksplosivforskriften.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Identifisering av hestekjøtt

En forordning som reviderer bestemmelsene for identifisering av hestedyr ble også tatt inn i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke på grunn av økonomiske konsekvenser. Bakgrunnen for denne omfattende revisjonen er «hestekjøttskandalen» i 2013, der det ble funnet hestekjøtt i produkter merket med storfekjøtt.

Formålet med forordningen er å fastsette regler for identifisering av dyr av hestefamilien som er født i EØS eller er frigitt til fri sirkulasjon i EØS. Mattilsynet har på bakgrunn av en markedsundersøkelse blant dagens passutstedende organene gitt oppdraget med etablering og drift av et sentralt nasjonalt hesteregister til Norsk hestesenter. En viktig del av etableringen vil være opprettelse av innrapporteringsrutiner som sikrer datakvaliteten i registeret. En forutsetning er at Mattilsynet til enhver tid har innsyn i registeret.

Ambassadør Sletnes i samtale med Claude Maerten, enhetsleder i EEAS og leder for EU-siden. Foto: Simon Johannsson, EU-delegsjonen.

Finanstilsynssaken utsatt

Det islandske Alltinget godkjente beslutningene om EUs finanstilsynssystem fredag ettermiddag.  Stortinget ga sitt samtykke til deltakelse i disse beslutningene før sommeren. Bestlutningene vil bli innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre innen kort tid.

Finansdepartementet vil legge ut en pressemelding når beslutningene om finanstilsynene er vedtatt.

For mer informasjon se Prop. 100 S

Komplett liste:

Oversikt over alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 23. september finner du HER.

Mer informasjon:

Slik blir EØS-regelverket til

Informasjon om EØS-komiteen

Til toppen