Høring - forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud, jf. omtale i Prop. 68 L (2019–2020).  Departementet foreslår nå bestemmelser i forskrift om at tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår kan endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven.

Endringen i verdipapirhandelloven og forskriftsforslaget tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud, og omhandler en avgrenset del av utvalgets utredning der det antas å være behov for rask regulering som følge av konsekvensene av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Høringsfristen er 12. mai 2020.