Høring - forslag til forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.05.2020

Vår ref.: 20/1600

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud, jf. omtale i Prop. 68 L (2019–2020). I vedlagte høringsnotat foreslår departementet bestemmelser i forskrift om at tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår kan endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd første punktum.

Endringen i verdipapirhandelloven og forskriftsforslaget tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud, og omhandler en avgrenset del av utvalgets utredning der det antas å være behov for rask regulering som følge av konsekvensene av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Forskriftsbestemmelser om fastsettelse av tilbudspris har tidligere vært på ordinær høring som del av Verdipapirlovutvalgets NOU 2019:1 om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud. Utformingen av bestemmelsene i vedlagte forslag avviker noe fra Verdipapirlovutvalgets forslag.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 12. mai 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

                                                                      Marianne Irgens
                                                                      avdelingsdirektør

Barne- og familiedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM