Historisk arkiv

Høring - forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud, jf. omtale i Prop. 68 L (2019–2020).  Departementet foreslår nå bestemmelser i forskrift om at tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår kan endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven.

Endringen i verdipapirhandelloven og forskriftsforslaget tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud, og omhandler en avgrenset del av utvalgets utredning der det antas å være behov for rask regulering som følge av konsekvensene av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Høringsfristen er 12. mai 2020.