Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Naturmangfold inn i klimadebatten

Biologisk mangfold var på dagsorden under EUs uformelle ministermøte i Riga i Latvia. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft brukte anledningen til å peke på koblingene mellom naturmangfold og klima.

EUs miljøministere i Riga der de blant annet snakket om sammenhengen mellom naturmangfold og klima
EUs miljøministere møttes i Riga og Foto: Erik Aasheim

-Robuste økosystemer er viktig for å møte klimaendringer og redusere de negative følgene av klimaendringene. En forsvarlig klimapolitikk er også helt nødvendig for å hindre større tap og forringelse av økosystemer, sier Tine Sundtoft. Les om Norges klimasamarbeid med Latvia.

Gjennom EØS-midlene samarbeider Norge om naturmangfold med syv europeiske land. Norge er ikke del av EUs biomangfoldstrategi, men på samme måte som EU er vi forpliktet til å følge opp de såkalte Aichimålene under Konvensjonen om biologisk mangfold.

- Den generelle tilstanden for økosystemer i Norge er relativt god, men er under økende press. Arealbruksendringer, forurensing og klimaendringer er blant de viktigste påvirkningsfaktorene, sier Tine Sundtoft.

Europa ligger ikke an til å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020 med dagens tiltak. Det viser Miljøstatus i Europa 2015, som er en omfattende analyse av utviklingen og fremtidsutsiktene for miljøet i de europeiske landene. Et nødvendig skritt i riktig retning vil være at Europa og resten av verden produserer produkter og tjenester mer ressurseffektivt. Det er avgjørende for å sikre økonomisk og sosial utvikling i en verden med begrensede naturressurser. Rapporten understreker behovet for å integrere klima- og miljøpolitikken i all annen politikk. Næringslivets ansvar og muligheter for å bidra til bærekraftig bruk av natur i hele verdikjeden er sentralt for det grønne skiftet. Det er et bredt europeisk samarbeid på dette området, blant gjennom ”European Business and Biodiversity Platform”

Innovative finanseringsordninger var tema under ministerlunsjen.  Norge har vært særlig opptatt av å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for ulike ordninger for å finansiere biologisk mangfold under konvensjonen om biologisk mangfold.  Kommisjonen orienterte om den nye finansieringstiltaket Natural Capital Financing Facility (NCFF) som er en del av klima og miljøprogrammet LIFE. Norge er ikke med i LIFE, men har bidratt økonomisk både gjennom nordisk samarbeid og globalt under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD).

Hovedmålet med NCFF er å vise hvordan prosjekter som ivaretar naturkapitalen kan være både inntektsgenerende og kostbesparende og på samme tid oppnå miljø- og klimamål. Prosjekter som kvalifiserer for støtte fra NCFF er prosjekter om betaling for økosystemtjenester, grønn infrastruktur som for eks eksempel grønne tak, flombeskyttelse, økosystembasert regnvannsamling. I tillegg er det fokus på investeringer i innovative bedrifter som bidrar postivt til å klimatilpasning og til å bevare naturmangfold  , som for eksempel  bærekraftig skogbruk, jordbruk, akvakultur og økoturisme.

Hovedbudskapet fra landene var naturkapitalens betydning for økonomisk vekst og sysselsetting. Da snakker vi om alt fra bærekraftig turisme til produksjon av biodrivstoff. 

Til toppen