Letetillatelse etter CO2-lagringsforskriften

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen i statsråd tildelte 11. november 2022 en ny letetillatelse etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.

— Dette er tredje letetillatelse vi tildeler for lagring av CO2. Tildelinger av areal for lagring av CO2 vil styrke utviklingen av et viktig klimatiltak og bidrar til å bygge opp under en ny, kommersiell næring på norsk sokkel. Dette legger grunnlaget for spennende nye arbeidsplasser i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Letetillatelsen er tildelt Wintershall Dea Norge AS og CapeOmega AS. Tillatelsen er tildelt med et arbeidsprogram som sikrer god og effektiv fremdrift.

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt tre tillatelser på norsk sokkel, to i Nordsjøen og en i Barentshavet. I dag tildeles det en ny tillatelse i Nordsjøen.

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.

Utlysningen av områdene som nå tildeles ble gjort 8. april 2022. Søknadsfristen var 1. juni 2022.

Det vises for øvrig til pressemelding fra Olje- og energidepartementet 5. oktober 2022