Mehl krever umiddelbar handling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

25. juni-utvalget har i dag levert sin evaluering til Politidirektoratet (POD) og PST. Mehl krever umiddelbar handling og ber POD og PST om en oppfølgingsplan.

– Evalueringsrapporten peker på at det er mulig at angrepet natt til 25. juni kunne ha vært avverget. Dette er svært alvorlig. Jeg vil gjøre det helt klart at rapporten skal og vil følges opp umiddelbart, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Formålet med evalue­ringen var å identifisere læringspunkter med hensyn til PSTs og politiets evne til å forhindre hendelsen gjennom forbyggende eller avvergende tiltak og deres håndtering av hendelsen.

– Jeg vil også be politiet og PST om at tiltakene som kan gjøres umiddelbart iverksettes med en gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

For å sikre at funnene i rapporten følges opp, kaller Justis- og beredskapsdepartementet inn sjef PST og politidirektøren til møte i morgen, fredag 9. juni. Oppfølgingsplanen skal oversendes departementet senest innen utgangen av juni i år, og departementet vil be om å bli holdt løpende orientert om oppfølgingsarbeidet.

– Jeg har hørt mange sterke historier det siste året. Om folk som har blitt redde for å ta på seg regnbuesymbol, eller holde kjæresten sin i hånda. Om folk som tidligere i livet har brukt mye tid på å akseptere hvem man er og være åpen om det, og som har fått tilbake vanskelige følelser, traumer og redsel. Om en hel gruppe som er i tvil om de blir sett og prioritert av myndighetene.

– Til dere vil jeg si, på vegne av meg selv og hele regjeringen: la det ikke være tvil om at vi ser dere. Vi er der for dere. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte dere. Jeg vet at politiet og PST føler det på samme måte og er beredt på å gå inn i seg selv nå. Vi kan ikke ha det sånn at en gruppe i vårt samfunn opplever å være mindre verdt. Det er ikke tilfelle. Det er vårt ansvar å rette opp i den utryggheten folk opplever nå, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Evalueringsrapporten har avdekket flere alvorlige mangler ved håndteringen av hendelsen, og utvalget mener det er mulig at angrepet kunne vært avverget. 

– Rapporten som kom i dag er alvorlig, lang og inneholder mange funn og anbefalinger. Det vil ta noe tid å sette seg inn i alle sider av den. Det er vondt å lese at utvalget har identifisert fire spor som i teorien kunne ha bidratt til å forhindre angrepet, selv om utvalget peker på at de ikke har kunnet konkludere med at de sannsynlig ville forhindret angrepet. Jeg forventer at PST tar dette på største alvor.

Regjeringen la frem en fornyet kontraterrorstrategi før jul, og har nylig gitt PST utvidet tilgang til å behandle informasjon fra åpne kilder. Funnene i rapporten vil inngå i regjeringen sitt videre arbeid med forebygging av terror.

– Uansett hva som kommer frem i etterforskningen, har angrepet rammet det skeive miljøet spesielt. Vi kan ikke ha det sånn at en gruppe i vårt samfunn opplever å være mindre verdt. Det er ikke tilfelle. Det er vårt ansvar å rette opp i den utryggheten folk opplever nå.

– Jeg vet at politiet og PST har forberedt seg godt, og i lang tid, for å skape trygghet under årets Pride. PST har laget en egen trusselvurdering om Pride. Politidistriktene er forberedt på å trygge både Pride generelt og konkrete arrangementer som meldes inn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Politidirektøren og sjef PST besluttet 27.6.2022 at politiets håndtering av selve hendelsen og hendelsesforløpet frem til skytingen 25. juni skulle evalueres. Informasjon fra Etterretningstjenesten til PST i forkant av 25. juni i fjor er en del av utvalgets mandat. Evalueringsutvalget har fått relevant skriftlig informasjon av Etterretningstjenesten.