Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt PST og politiets plan for oppfølging av evalueringsutvalgets rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fredag 30. juni fikk Justis- og beredskapsdepartementet oversendt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) sine oppfølgingsplaner, som beskriver hvordan POD og PST følger opp anbefalingene fra evalueringsutvalget 25. juni 2022.

Oppfølgingsplanene er omfattende og detaljerte. De inkluderer tiltak som organisasjonsendringer, anskaffelser, juridiske vurderinger og revisjon av rundskriv og prosedyrer. Oppfølgingsplanene er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Justis- og beredskapsdepartementet har nå mottatt PST og POD sin oppfølgingsplan. Den gjennomgås grundig i departementet, for å sikre at tiltakene er tilstrekkelige til å følge opp de anbefalingene evalueringsutvalget har pekt på, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Politidirektoratet og PST legger mye ressurser i arbeidet med å følge opp rapporten. Det forventer jeg også at de gjør, gitt alvoret i denne saken, fortsetter Mehl.

Flere konkrete tiltak er allerede planlagt, påbegynt eller iverksatt i PST og politiet.  

PST sin oppfølgingsplan er gradert etter sikkerhetsloven, og dermed unntatt offentlighet. Følgende punkter fra planen er offentlige:

  • PSTs kontraterroravdeling har iverksatt en organisasjonsendring for å bedre intern samhandling og informasjonsdeling
  • PST har anskaffet nytt utstyr knyttet til søk i åpne kilder, og sørger for kompetanseheving på dette området
  • PST vil produsere flere ugraderte versjoner av trusselbildet for trusselutsatte grupper
  • PST presenterer flere tiltak for å bedre samhandlingen på tvers, både mellom PST og E-tjenesten, og mellom politiet og PST

POD sin oppfølgingsplan er ugradert og kan leses her

Noen av de overordnede tiltakene i planen til POD er:

  • Politiet evaluerer radikaliseringskontakt-funksjonene i politiet og det er etablert mangfoldskoordinatorer med fagnettverk i politidistriktene
  • Politihøgskolen utvikler et nytt studieemne om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, som er planlagt startet opp i 2024
  • Politiet og PST har påbegynt et arbeid for å bedre kommunikasjonsansvaret i ekstraordinære hendelser som denne, og styrke koordinering med andre etater i denne sammenheng. Dette gjelder ikke minst samarbeid med helsetjenesten.

– Både politidirektøren og sjef PST har forsikret meg om at de er godt i gang med oppfølgingen. Vi skal lære, og vi skal handle på bakgrunn av det vi har lært, sier Mehl.

Det var Justis- og beredskapsdepartementet som ba om å få oversendt oppfølgingsplanen innen utgangen av juni.

Departementet skal videre bli holdt løpende orientert om oppfølgingsarbeidet, og første rapportering skal oversendes departementet innen 15. august i år.