Justis- og beredskapsministerens innlegg på pressekonferansen om 25. juni-rapporten

(sjekkes mot framføring)

Det er et alvorlig bakteppe som bringer oss hit i dag. Politiet og PST har fått en evalueringsrapport om angrepet 25. juni i fjor. Rapporten er det første steget mot å finne svar på hva som gikk galt den natta.

Jeg vil komme tilbake til rapporten. Men jeg vil gjøre det helt klart at den skal følges opp umiddelbart. Det skal og må ryddes opp i kritiske punkter.

Natt til 25. juni i fjor skjedde et rått og brutalt angrep i Oslos gater. Det er et angrep jeg fordømmer.

Uansett hva som kommer frem i etterforskningen, har angrepet rammet det skeive miljøet spesielt. Angrepet fremstår som et terrorangrep og har fått konsekvensene av et terrorangrep. Det har tatt liv. Det har skapt frykt.

Det er en utrygghet der ute nå som jeg ikke kan akseptere.

Jeg har hørt mange sterke historier det siste året. Om mennesker her i Norge som nå opplever at de ikke kan gå på gata med regnbuesymbol, som ikke tør å ta kjæresten sin i hånda. Om mennesker som kanskje tidligere i livet har brukt lang tid på å akseptere seg selv og hvem de er, og å være åpen om det, og som nå i lys av det som skjedde i fjor har fått tilbake vanskelige følelser, kjenner på frykt, kjenner på traumer og redsel. Og jeg hører også at vi har en hel gruppe som er i tvil om de blir sett og prioritert av myndighetene.

Til dere så vil jeg si, på vegne av meg selv og hele regjeringen: La det ikke være tvil om at vi ser dere. Vi er der for dere. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte dere.

Jeg vet at PST og politiet føler det på samme måte og at de er beredt til å gå inn i seg selv nå. Vi kan ikke ha det sånn at en gruppe i vårt samfunn opplever å være mindre verdt. Det er ikke tilfelle. Det er vårt ansvar å rette opp i den utryggheten folk opplever nå.

Jeg vet at politiet og PST har forberedt seg godt, og i lang tid, for å skape trygghet under årets Pride-feiring. PST har laget en egen trusselvurdering om Pride. Politiet i alle politidistriktene er forberedt på å gjøre tiltak for å sikre både Pride generelt og arrangementer som meldes inn. Og jeg vet at PST og politiet tar rapporten som har kommet i dag på største alvor og er forberedt på å gjøre tiltak også fremover.

Til deg som har tenkt til å bruke tiden din den neste måneden på å skrive stygge kommentarer, være hatefull, undertrykke eller forsøke å få noen til å gjemme seg. I Norge har vi ytringsfrihet. Men din frihet stanser der andres frihet begynner.

Jeg fordømmer også hat som fører til terror, trusler og vold.

Rapporten som kom i dag er alvorlig. Den inneholder mange funn og anbefalinger. Det vil ta noe tid å sette seg inn i alle sider av den.

Det er vondt å lese at angrepet muligens kunne vært unngått. Jeg forventer at PST tar dette på største alvor. Jeg stiller meg også bak at PST har beklaget for de feilvurderingene som eventuelt er gjort, og konsekvensene av det.

Jeg har i dag bedt PST og Politidirektoratet om å få en oppfølgingsplan innen utgangen av juni og jeg har også kalt inn Sjef PST og politidirektøren til et møte i morgen tidlig for å få deres forsikringer om at rapporten og funnene der skal følges opp umiddelbart. Regjeringen er også opptatt av og ønsker sterkt å legge til rette for at det skeive miljøet blir hørt og blir involvert i det videre arbeidet.

Jeg vil også be PST og politiet om at tiltak som kan iverksettes umiddelbart, skjer uten opphold.

Jeg kommer til å gå i dialog med det skeive miljøet når vi nå skal følge opp rapporten, og det forventer jeg også at PST og politiet gjør.

Jeg har også sendt brev til Stortinget og bedt om å få redegjøre for rapporten der. Det mener jeg er naturlig og viktig når det er en sak hvor det er stort felles engasjement i alle partier og alle politiske miljøer.