Mer norsk mathvete

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Andelen norskprodusert mathvete var i 2021 det høyeste på tretten år. Samtidig gikk importen ned. Den økte selvforsyningen styrker beredskapen i en tid der det har vært en kraftig økning i de globale kornprisene.

– Det er et viktig punkt i Hurdalsplattformen å øke selvforsyningsgraden av norske jordbruksmatvarer til 50 prosent. Matkorn er en av nøkkelproduksjonene i denne sammenhengen, sier landbruks-og matminister Sandra Borch. – Vi vil alltid være avhengig av en del korn-import fra utlandet, men utviklingen det siste året viser at det er en styrke å ha en stor norsk produksjon, sier Borch.

– Hvis vi går 50 år tilbake i tid, ble godt som all mathveten som ble brukt i Norge importert. Fram til dagens situasjon,  der brorparten er norskprodusert,  har det foregått en stille revolusjon som norsk kornbransje; forskere, bønder og foredlingsindustri, har all grunn til å være fornøyde med og stolte av, sier Sandra Borch.

Korn Hvete
Hevetåker. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Importert hvete dyrere enn norsk

Nedgangen i importen til Norge  sammenfaller med rekordhøye priser på mathvete på verdensmarkedet. Importhvete har aldri vært dyrere enn mot slutten av 2021, da hvete fra Nord-Amerika kostet 3,52 kroner pr kilo. Gjennomsnittsprisen i perioden 2013-2019 var 1,70 kroner pr kilo.

Importprisene ligger fortsatt godt over prisen for norsk mathvete. Ved siste notering (28.01.2022) kostet europeisk hvete 31 øre mer pr kilo enn norsk mathvete.

Den sterke internasjonale prisveksten skyldes en kombinasjon av værutfordringer, logistikkrise og høye kostnader til blant annet gjødsel. Økt smitte i Kina og usikkerhet rundt situasjonen i Ukraina bidrar til at importhvete fortsatt er svært dyrt i starten av 2022. Det er usikkert hvordan prisene vil utvikle seg videre.

Priser mathvete i NOK pr. kg.
Priser mathvete i NOK pr. kg. Kilde: Landbruksdirektoratet

Mål om at 90 prosent av matkornet skal være norsk

Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet viser at om lag 63 prosent av hveten som gikk til melproduksjon i 2021, var norsk. I 2020 var andelen ca. 61 prosent. Dette er en betydelig økning fra 2018 og 2019, som var kornår preget av tørke.

Fram til 2008 var det en trend med stadig økende andel norsk matkorn i melet. Etter et år med store værutfordringer i 2008, falt andelen betydelig og ble deretter liggende på et lavere nivå. Mellom 2009 og 2019 var i gjennomsnitt 44 prosent av mathveten norskprodusert.

Mathveteforbruk

Aktører fra hele verdikjeden har som følge av den lave norskandelen i disse årene samlet seg om «matkorninitiativet» og et mål om at 90 prosent av matkornet skal være norsk innen 2030. Hvete utgjør omtrent 82 % av kornet som går til mat i Norge, og det er derfor avgjørende for å nå målet at andelen norsk hvete øker.