Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde fredag 9. april invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Tema for dagens møte var muligheter for effektivisering av transporten i skog- og trenæringen.

Opprettelsen av dialogforumet var et av hovedtiltakene som ble varslet i strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Hensikten med forumet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

Investeringer i infrastruktur som er viktige for næringen og prioriteringer i Nasjonal Transportplan var blant sakene som ble drøftet i møtet. Videre påpekte næringen behov for ny veibruksklasse som kan legge til rette for mer effektiv transport med 8- og 9-akslede vogntog. "Det er nyttig å høre om de tiltakene som er viktige for næringen knyttet til disse spørsmålene", sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, som inviterte til videre dialog om flere av de tiltakene næringen pekte på.

– For meg som landbruksminister er det uhyre viktig at transporten i denne næringen blir mest mulig effektiv, fordi dette styrker konkurranseevnen til næringen. Effektivisering av transporten er dessuten en viktig faktor for flere av de strategiene denne regjeringen har lagt frem, blant annet når det gjelder trebruk, og som et ledd i klimaarbeidet, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Landbruks- og matministeren avsluttet med å oppfordre deltakerne i dialogforumet til å fortsette dialogen med begge departementene.

Skoglandskap.
Skoglandskap. Foto: Torbjørn Tandberg