Ny strategi for å møte klimaendringene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil styrke klimaberedskapen og setter i gang et arbeid med ny strategi for klimatilpasning. Arbeidet med den nye strategien for klimatilpasning vil skje i form av en stortingsmelding.

Meldingen vil omfatte mange departementer. Det er snart ti år siden sist det ble utarbeidet en liknende strategi for arbeidet med klimatilpasning.

Vil styrke klimaberedskapen 

– Klimaendringene skjer stadig raskere og får større konsekvenser både globalt og i Norge.  Vi har mer kunnskap enn noensinne om de menneskeskapte endringene i klima og natur. Det har gått fra at «dette kan skje i framtida» til «dette skjer nå», sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Her hjemme opplever vi oftere ekstremvær med påfølgende flom, ras og oversvømmelser. Hverken flom eller storm er uvanlig for Norge, imidlertid er styrken og hyppigheten av en ny dimensjon. Staten og kommunene må planlegge og bygge for annerledes framtid. For å styrke dette arbeidet, setter vi blant annet i gang arbeidet med en ny stortingsmelding for klimatilpasning, sier Eide.

Havnivåstiging og økte temperaturer, flom, skred, overvann og tørke skaper store utfordringer for samfunnet. Infrastruktur, bygninger, landbruket og helsesektoren, så vel som naturmangfold og kulturmiljø påvirkes negativt av klimaendringene. Dette er virkninger av en oppvarming på 1,1 grader sammenliknet med førindustriell tid. En oppvarming på 1,5 grader vil være langt mer dramatisk.

Selv om vi lykkes med å holde den globale oppvarmingen til under 1,5 grader, vil endringene i klima og natur være betydelige.

Klimatilpasning vil være avgjørende for å kunne leve med endringene som uansett skjer. Parallelt vil det være nødvendig med en kraftfull klimapolitikk som forebygger videre oppvarming.

Billigere å forebygge

- Forebygging av skader er som regel billigere enn å reparere i etterkant. Kommunene er i førstelinja i møte med konsekvensene av klimaendringene. Vi må planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet for klimaendringer. I den nye stortingsmeldingen vil vi se grundig på hva vi må gjøre for å være forberedt på de endringene som kommer, sier Espen Barth Eide.

Tidspunkt er ikke bestemt, men departementet vil invitere aktuelle aktører til å komme med innspill i en høringsrunde.