Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 241-260 av 2126 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forordninger om bærekraftig finans innlemmet i EØS-avtalen

  29.04.2022 Nyhet Finansdepartementet

  EØS-komiteen vedtok i dag å innlemme taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i EØS-avtalen. Reglene forventes å kunne tre i kraft i Norge i løpet av høsten 2022.

 • EUs nye dyrehelseregler er gjennomført i norsk rett

  29.04.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  EUs nye dyrehelseregler er nå gjennomført i norsk rett. De nye dyrehelsereglene legger større vekt på å forebygge smittespredning. Regelverket gjelder for landdyr og akvatiske dyr, både ville og holdte dyr, samt avlsmateriale og produkter av

 • Fortsatt fredning av laksen i Tanavassdraget

  29.04.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det blir ikke tillatt med laksefiske i Tanavassdraget i 2022. Det kommer fram i de nye reguleringene av laksefisket og annet fiske i Tanavassdraget som er vedtatt av Klima- og miljødepartementet.

 • Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

  29.04.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Nå kan også ukrainske statsborgere som oppholdt seg i Norge 24. februar 2022 få kollektiv beskyttelse.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 18

  29.04.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Ny grenselov trer i kraft, med hjemmel for innhenting av passasjeropplysninger

  29.04.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at den nye grenseloven trer i kraft 1. mai 2022. Den nye loven gir et tydeligere og mer helhetlig regelverk om grensekontroll, i tillegg til regler om personkontroll på Svalbard. Det innføres også hjemmel for innsamling og

 • Nyankomne elever skal få fullverdig opplæring innen tre måneder

  29.04.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig. Det innebærer at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart. Nå foreslår regjeringen at opplæringstilbudet skal være

 • Føreslår mellombelse lovendringar for å vere førebudd på fordrivne ukrainarar

  29.04.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Situasjonen i Ukraina og nærområda er uføreseieleg, og Noreg planlegg for å ta imot eit høgt tal av fordrivne ukrainarar. Høge tal fører til auka press på grunnleggande velferdstenester som barnehage, skule og helse- og omsorgstenester.

 • Forslag til mellombelse endringar i barnevernlova for å handtere auken av flyktningar frå Ukraina til Noreg

  29.04.2022 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Det er venta at det kan komme eit stort tal barn til Noreg samtidig. Dei kan trenge hjelp frå barnevernet. For å gjere tenestene i stand til å ta imot fleire barn på kort tid, foreslår regjeringa i dag naudsynte tilpassingar.

 • Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger

  29.04.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget med forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

 • Vil gjere det enklare å skaffe bustadar til ukrainske flyktningar

  29.04.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa legg fram eit forslag om er å innføre beredskapsheimel i plan- og bygningsloven, slik at kommunane raskt og effektivt kan ta imot og busette flyktningane frå Ukraina.

 • Utgreiing av nytt regelverk for grøne obligasjonar

  29.04.2022 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å vurdere korleis forventa EØS-reglar om grøne obligasjonar bør gjennomførast i norsk rett. Fristen for oppdraget er 15. desember 2022.

 • Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett

  29.04.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har innført flere sanksjoner som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. Sanksjonene omfatter forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

 • Inge Dokken ny ekspedisjonssjef i Politiavdelingen

  29.04.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Inge Dokken (50) er utnevnt som ekspedisjonssjef i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Det skjedde i statsråd i dag. Dokken har bred erfaring fra offentlig forvaltning og ledererfaring fra flere nivåer.

 • Regjeringen strammer inn reglene for useriøse transportører

  29.04.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringen er det et mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. De som jobber i veitransportsektoren, skal også ha gode arbeidsforhold. Jeg er derfor glad for at vi nå vil samordne de norske reglene med EUs mobilitetspakke. Det

 • Statsrekneskapen 2021

  29.04.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart avlagd med eit samla overskot på 142,2 milliardar kroner i 2021, fordelt med eit overskot i statsbudsjettet på 21,1 milliardar kroner og eit overskot i Statens pensjonsfond på 121,1 milliardar kroner. Det

 • Regjeringen sikrer høyere utdanning på Nesna

  29.04.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I en kongelig resolusjon har regjeringen fastslått at Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna. Det betyr at studiestedet ikke kan legges ned uten at det er besluttet i statsråd.

 • Oppnevning av settestatsråd

  29.04.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt forsvarsminister Bjørn Arild Gram som settestatsråd for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

 • Utvalg skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19 pandemien

  29.04.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et uavhengig utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

 • Høsthvete

  29.04.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Korn som ble sådd i fjor høst, høsthvete, har klart seg godt gjennom vinteren.