Nytt tobakksdirektiv innlemmes i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet at Norge vil delta i EØS-komiteens beslutning om å innlemme det nye tobakksdirektivet i EØS-avtalen 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet hvilke helseadvarsler som skal stå på tobakkspakkene og hvordan e-sigaretter skal utformes og omsettes. Innlemmelsen forutsetter samtykke fra Stortinget.

Tobakksdirektivet ble vedtatt 3. april 2014, og erstatter et tidligere direktiv fra 2001. Tobakksdirektivet fra 2014 medførte både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder. Bakgrunnen for revisjonen var at det forrige direktivet var utdatert med tanke på den vitenskapelige, markedsmessige og internasjonale utviklingen, spesielt sett i lys av tobakkskonvensjonen.

Tobakksdirektivet regulerer blant annet hvilke helseadvarsler som skal stå på tobakkspakkene. Norge har fått gjennomslag for en egen tilpasning om en helseadvarsel på snusbokser rettet mot gravide og unge kvinner, og om helserisikoen for fosterskader ved snusbruk under svangerskap.

– Jeg er glad for at Norge har fått gjennomslag for at det er nødvendig å opplyse unge kvinner om helserisikoen ved snusbruk i svangerskapet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. – Vi har hatt en negativ utvikling med mange unge kvinner som begynner med snus, og flere av disse klarer ikke å slutte når de blir gravide. Det er viktig at de får vite at snusbruk under svangerskap kan øke risikoen for fosterskader og dødfødsel.

Direktivets hovedkrav:

  • Nye og større helseadvarsler på røyketobakk
  • Ny tekstadvarsel på røykfri tobakk (som snus) som skal stå på begge sider av pakningen (i dag kun én side)
  • Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter (som vannpipe og urtesigaretter), samt krav om ingrediensrapportering
  • Forbud mot aromatilsetninger i sigaretter og rulletobakk
  • Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, og forbud mot villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
  • Nytt sikkerhetsmerke og sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk
  • Forbud mot fjernsalg eller registreringsordning for fjernsalg (valgfritt, Norge har valgt registreringsordning)
  • Nytt regelverk for e-sigaretter med nikotin. Import og salg av nikotinholdige e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever etablering av en registreringsordning og fastsetter en rekke produktkrav samt regler for tilsyn, markedsovervåking og salg av produktene.
  • Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet
  • Registrerings- eller godkjenningsordning for nye typer tobakksvarer (valgfritt, Norge har valgt godkjenningsordning)

Endringer i tobakksskadeloven

Tobakksdirektivet trådte i kraft i EU i 2016, men innlemmelse i EØS-avtalen har av ulike grunner blitt forsinket. Direktivet medfører behov for endringer i tobakksskadeloven med forskrifter. Nødvendige lovendringer er allerede vedtatt av Stortinget, jf. Prop. 142 L (2015-2016) og Prop. 75 L (2017-2018), forskrifter var på høring sommeren 2016 og 2020 (ulovlig handel). Det er forventet at lovendringene kan tre i kraft i løpet av 2022.