Offisielt fra statsråd 11. august 2017

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. august 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 161 L (2016-2017)
Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 2. juni 2017 nr. 679 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2017 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utfyllende forskrift av 23. oktober 1978 nr. 9938 om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon oppheves straks.

Forskrift av 27. juli 1956 nr. 2 for hygieniske forhold ombord i fartøyer oppheves straks.

Forskrifter av 11. april 1975 nr. 4 om forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende oppheves straks.

3. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal utrede domstolenes organisering i samsvar med vedlagte liste:

 • Sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand (leder)
 • Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo
 • Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø
 • Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde
 • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim
 • Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Professor Ragna Aarli, Bergen
 • Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo
 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo
 • Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika
 • Professor Arne Krokan, Nittedal
 • Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund
 • Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo
 • Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger

(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet
Klage fra Odd Petter Magnussen over Utenriksdepartementets avgjørelser 23. mars og 18. mai 2017 om avslag på innsyn i dokumenter i sak under saksnummer 08/02706, 11/02166 og gradert sak 08/5604 tas ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra advokat Håkon M. Johannessen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 15. juni 2017 om å omgjøre Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 17. februar 2017. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Katja Christina Nordgaard til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av generalkonsul Heidi Olufsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Linken Nymann Berryman til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Camilla Dannevig til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erling Hoem til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kjetil Køber til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Andreas Løvold til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Vegard Kaale til ambassadør i Jakarta, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lars Nordrum til ambassadør i Teheran, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Riyadh, Øyvind Stokke, tillike til ambassadør i Sana, Republikken Jemen.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Maria Torvund og assisterende juridisk direktør Andreas Skoe Cederkvist til lagdommere ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Jonn Ola Sandnes Sørensen til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Arild Oma og statsadvokat Elisabeth Deinboll til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Katrine Lillejord til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Ann Mikalsen til tingrettsdommer ved Kongsberg og Eiker tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Knut Erik Valand til jordskiftedommer ved Aust-Agder jordskifterett og Marnar jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Tarjei Bjørgulvsson Berg til jordskifterettsleder ved Marnar jordskifterett og Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Trond Ivar Tømmervold til jordskifterettsleder ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Glåmdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Thorbjørn Svane til jordskifterettsleder ved Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Vidar Otterstad til jordskifterettsleder ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og Indre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Britt Rusten til jordskifterettsleder ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og Nord-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Ingulf Nordahl til tingrettsdommer ved Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon med to års varighet av konstituert avdelingsleder Anette Barth som avdelingsleder ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Odd Arve Bartnes som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 11. august 2017 til og med 7. mai 2019.

Forlenget konstitusjon av Thomas Frøberg som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet inntil videre, dog ikke utover 31. august 2018.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av arkivleder Gustav Gudbrandsen til underdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Anniken Mordal til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Bent Høie som settestatsråd for statsråd Jan Tore Sanner ved behandling av Oslo kommunes innsigelse til områderegulering for E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta der Jan Tore Sanner er inhabil fordi han eier grunn innenfor planområdet.
(Nyhetssak)

Oppnevning av statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Solveig Horne ved behandling av saker som berører foreningen Barnevakten, der Horne på grunn av sitt slektskapsforhold med foreningens styreleder er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. Oppnevningen gjelder så lenge Hornes søster er styreleder i foreningen.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll av erverv og besittelse av våpen.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer mv.