Historisk arkiv

Offentlig utvalg skal utrede domstolenes organisering – en ny domstolkommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

– Domstolene våre fungerer godt og har høy tillit i befolkningen. Domstolenes rammebetingelser er i stadig forandring, og regjeringen vil derfor vurdere domstolenes organisering for å sikre at befolkningen kan ha høy tillit til domstolene også i fremtiden. Dette innebærer at utvalget både skal se på effektiviseringsmuligheter og vurdere spørsmål for å sikre domstolenes uavhengighet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). 

Organiseringen av domstolene ble sist reformert på begynnelsen av 2000-tallet. Domstolene håndterer stadig flere saker, samtidig som sakene er mer krevende enn før. Den internasjonale påvirkningen av norsk rett og samfunnet for øvrig stiller høye krav til dommernes kompetanse og kapasitet.

For å møte disse utfordringene på best mulig vis, er det behov for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.  

Utvalget består av 15 medlemmer og skal ledes av sorenskriver ved Kristiansand tingrett, Yngve Svendsen. 

Utvalgets sammensetning

 • Sorenskriver Yngve Svendsen, Kristiansand (leder)
 • Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo
 • Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø
 • Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde
 • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim
 • Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Professor Ragna Aarli, Bergen
 • Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo
 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo
 • Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika
 • Professor Arne Krokan, Nittedal
 • Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund
 • Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo
 • Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger

Utvalget skal avgi sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet innen 11. august 2020.

Mandat for utvalget