Historisk arkiv

Overlevering av domstolkommisjonens første delutredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolkommisjonen, ved utvalgsleder sorenskriver Yngve Svendsen, overleverte i dag kommisjonens første delrapport, NOU 2019: 17 Domstolstruktur, til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Justisminister Jøran Kallmyr i samtale med Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen
Justisminister Jøran Kallmyr i samtale med Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen etter kommisjonens overlevering av sin NOU om domstolstruktur. Foto: JD

Se presentasjon og overrekkelsen av Domstolkommisjonens første delutredning om domstolenes struktur

– Jeg vil takke domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn i, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i august 2017 for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet. Den første delrapporten tar for seg domstolenes struktur.

I arbeidet sitt har kommisjonen vært åpen og invitert til innspill på kommisjonens egen nettside, og fått inn 80 skriftlige svar. Kommisjonen har hatt seks regionmøter med domstolledere og deltatt på en rekke seminarer. I tillegg har de holdt 20 utvalgsmøter med 56 forskjellige innledere.

– Jeg ønsker utvalget lykke til videre med den siste delutredning, som skal leveres innen 11. august 2020. Det er spennende og viktige temaer som skal behandles også i den rapporten, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Sorenskriver Yngve Svendsen, Oslo tingrett (leder)
 • Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo
 • Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø
 • Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde
 • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim
 • Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Professor Ragna Aarli, Bergen
 • Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo
 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo
 • Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika
 • Professor Arne Krokan, Nittedal
 • Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund
 • Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo
 • Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger
 • Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, Sunnmøre tingrett (tiltrådte 03.10.2018)

Utvalgets pressemelding:

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet, og bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Den andre delutredningen vil bli avgitt i august neste år.

I tillegg til Høyesterett er det i dag 6 lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter i Norge som har til sammen 95 rettssteder spredt i landet. Mer enn halvparten av tingrettene har tre eller færre embetsdommere, og nesten halvparten av jordskifterettene har ett eller to dømmende årsverk. Nærmere hundre selvstendige domstoler som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kapasitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte fremtiden.

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til tingrettene og jordskifterettene. Dermed etableres større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer. For å sikre at domstolene er tilgjengelige og har geografisk nærhet til brukerne, anbefaler kommisjonen at domstoler i områder med spredt befolkning og store avstander har avdelinger på flere steder i rettskretsen. Selv om den jevne innbygger er svært sjelden i en domstol, er det lagt vesentlig vekt på hensynet til reisetid for brukerne. I den anbefalte strukturen vil 95 prosent av befolkningen ha mindre enn to timers reisevei til nærmeste tingrett.

I vurderingen av hvor store rettskretsene skal være, anbefaler kommisjonens flertall på 14 medlemmer en struktur med 22 tingretter med 30 rettssteder, og 13 jordskifteretter samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder. Flertallet anbefaler videre at Indre Finnmark tingrett videreføres som en egen domstol og at den utvikles til en ressursdomstol for samiske saker. Mindretallet på to ønsker å samle både tingrettene og jordskifterettene i en struktur som tilsvarer lagmannsrettene, med seks regionale domstoler. Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.

Se nærmere NOU 2019: 17 kapittel 1 Hovedkonklusjoner

Hele delrapporten NOU 2019:17 Domstolstruktur